Нови областни управители, проф. Мариела Модева ще е зам.-министър на туризма

Нови областни управители, проф. Мариела Модева ще е зам.-министър на туризма

Професорът по общес­т­вени комуникации и инфор­мационни науки в УниБИТ Мариела Модева е наз­начена за заместник-министър на туризма, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Модева е член на БСП и дъл­гогодишен преподавател.

От 2019 г. досега Модева е дирек­тор на Инс­титута за изс­лед­ване и раз­витие на лидер­с­т­вото в инфор­мационна среда към УниБИТ. Била е член на Национал­ния съвет за опаз­ване на нед­вижимите памет­ници на кул­турата към Mинис­тер­с­т­вото на кул­турата и съвет­ник на минис­търа на регионал­ното раз­витие.

С решение на МС бяха сменени и няколко облас­тни управители. Юрис­тът Стефан Стефанов е наз­начен за облас­тен управител на област Враца.  За облас­тен управител на област Кюс­тен­дил е наз­начена адвокат­ката Катя Димит­рова.  Иван Янчев е наз­начен за облас­тен управител на област Плевен. Янчев е юрист и е работил е в облас­т­ната админис­т­рация на Софийска област и в час­т­ния сек­тор.

Док­торът по право Деян Димит­ров е наз­начен за облас­тен управител на област Раз­г­рад. Работил е в Изпъл­нителна аген­ция „Мор­ска админис­т­рация“ и в час­т­ния сек­тор, от 2020 г. е адвокат.

За облас­тен управител на област Русе е наз­начен Анатоли Станев. Той е адвокат и бивш общин­ски съвет­ник, от 2020 г. е дирек­тор на РИОСВ — Русе.

Иван Кючуков е новият облас­тен управител на област София. Кючуков е машинен инженер с дъл­гогодишен опит в час­т­ния сек­тор в сферата на автосер­виз­ното и след­п­родаж­беното обс­луж­ване.