Членовете на НС оттеглят искането за заседание заради трагедиите от последните 24 часа

Пред­вид жес­токите трагедии със загиналите в дом за въз­рас­тни хора, както и с път­ници на автомагис­т­рала Струма, отменяме искането за нас­роч­ването на заседание вчера на Национал­ния съвет на БСП. Сега е време за мъл­чание и смирение. Ще ви уведомим своев­ременно за нова дата. Исказ­ваме най-искрени съболез­нования на семейс­т­вата на загиналите и пожелаваме бързо въз­с­тановяване на ранените.