Проф. Маринов, ИК, издигнал Радев: Президентът няма да има партия любимец

Проф. Маринов, ИК, издигнал Радев: Президентът няма да има партия любимец

Президен­тът не управ­лява дър­жавата, той има своите кон­с­титуционни правомощия и не ги е напус­нал за миг. Внушенията, че се кон­цен­т­рира някаква власт в него, не отговарят на истината. Това заяви пред БНТ проф. Алек­сан­дър Маринов — от Инициатив­ния комитет, издиг­нал Румен Радев и Илияна Йотова. За първи път от 6 години президент и въз­можно мнозин­с­тво в пар­ламента ще бъдат пар­т­ньори около едни и същи базисни цен­ности и прин­ципи на управ­ление. Това е ново, но не означава, че има сливане, каза Маринов. Професорът заяви, че президен­тът е асоцииран с широка общес­т­вена енер­гия, в която влизат раз­лични пар­тии и не само привър­женици на пар­тии. Това е енер­гията за промяна, премах­ване на предиш­ния модел. От тази гледна точка става ясно, че никоя пар­тия не може да претен­дира за изк­лючително влияние към президента, нито той да има претен­ции към определена пар­тия. Няма да има пар­тия любимец. Всеки, който се придържа към тези прин­ципи, е добре дошъл за пар­т­ньор в политиката, каза Маринов. Той смята, че след поред­ната стъпка на промяна и при пар­ламен­тар­ните, и при президен­т­с­ките избори, ще има кон­с­т­рук­тивен раз­говор около изпъл­нението на волята на избирателите за смяна на модела. Пред­с­тои трудни решения да се взимат, но посоката е ясна и има надежда за първи път от много време насам, каза проф. Маринов.