Президентът Румен Радев: Българското училище е свято място, където нашите деца се превръщат в осъзнати личности

Президентът Румен Радев: Българското училище е свято място, където нашите деца се превръщат в осъзнати личности

Над 700000 ученици започнаха учебната година, първолаците са 58000

Вчера бе пър­вият учебен ден за над 706 000 бъл­гар­ски ученици.

Учеб­ната година ще се отк­рие присъс­т­вено и по раз­лично време за отдел­ните класове. Всяко училище е пред­видило праз­нична прог­рама в раз­лични часове за учениците от I, V и VIII клас, която ще се проведе, ако няма други здравни мерки в района.

Другите ученици ще влизат по график нап­раво в клас­ните стаи и по въз­мож­ност от раз­лични входове.

Родителите на пър­вок­лас­ници могат да присъс­т­ват на тър­жес­т­вата в двора, но ще бъдат на обособено място. Родители няма да се допус­кат в сградите.

Навън учениците ще са без маски, а в стаите без маски ще могат да бъдат и децата от 1 до 4 клас.

Пър­вок­лас­ниците тази година са над 58 000. Общо 2357 училища пос­рещат ученици.

Бъл­гар­с­кото училище не е само храм на знанието. Това е свято място, където нашите деца се прев­ръщат в осъз­нати лич­ности” Това заяви президен­тът Румен Радев при тър­жес­т­веното отк­риване на учеб­ната година в ОУ „Христо Смир­нен­ски“ в Пазар­джик. Дър­жав­ният глава посочи, че нес­лучайно е отговорил на поканата да гос­тува в училището, тъй като то е най-старото в Пазар­джик, отк­рито още през 1823 г. от епис­коп Дионисий.

Днес училищ­ният звънец ще огласи цяла Бъл­гария и нашите деца отново ще прек­рачат прага на училището, за да поемат по свет­лия път на поз­нанието. Поколения жадни за прос­вета бъл­гари предават този завет на своите деца, каза президен­тът пред учениците и учителите в ОУ „Христо Смир­нен­ски“. Той отбеляза, че най-вълнуващ е денят за пър­вок­лас­ниците и тех­ните родители. 

Президен­тът отк­рои важ­ната роля на бъл­гар­с­кия учител за това да насър­чава децата да се стремят към знания, към новото и неп­рекъс­нато да се  самоусъвър­шен­с­т­ват. „Много се рад­вам, че имаме такива учители и с общи усилия водим нелеката борба нашите деца да бъдат в клас“, под­черта дър­жав­ният глава. По думите му само така образованието може да пос­тигне своята голяма цел – не само да дава знание, а и да въз­питава и да изг­ражда лич­ности.

Без вашите усилия бъл­гар­с­ката духов­ност и нашето бъдеще са просто немис­лими, обърна се Румен Радев към учителите и добави, че под­к­репата на родителите към децата също е важна за успеха на образованието. „Нека новата учебна година ви донесе много знания и много нови приятели“, каза още дър­жав­ният глава пред учениците в ОУ „Христо Смир­нен­ски“ в Пазар­джик.