Премиерът Стефан Янев: Очаквам отново да съм служебен министър председател

Винаги трябва да очаквате промени, отговори той на въпрос дали ще има нови имена в кабинета

Служеб­ният премиер Стефан Янев очаква отново да заеме същата длъж­ност в след­ващия служебен кабинет, заяви самият той в Габ­рово, където учас­тва в отк­риването на новата учебна година в Основно училище „Неофит Рил­ски“. Основ­ната задача на новото правител­с­тво ще бъде да произ­веде поред­ните избори. Ролята на служеб­ния кабинет е да бъде еднакво отворен и отговорен към всички политически фор­мации, каза Янев, цитиран от „Нова телевизия”. Дали ще има нови политически фор­мации зависи от хората. Ако на граж­даните им лип­сва нещо, то такива фор­мации ще има, добави той.

Свър­шихме прекалено много неща. Пред­вид политичес­ката ситуация се наложи да извър­шим и нетипични за един служебен кабинет неща. Тряб­ваше да взаимодейс­т­ваме с пар­ламента, за да внесем корек­ции в бюджет­ните актуализации, комен­тира още Янев. Винаги трябва да очак­вате промени, отговори той на въп­рос дали ще има нови имена в служеб­ното правител­с­тво, предаде БТВ. Нито 45-ото, нито 46-ото Народно съб­рание не успяха да излъчат правител­с­тво, така че, в изпъл­нение на Кон­с­титуцията, президен­тът мисля, че вече е под­писал указ, който ще влезе в сила от днес и ще имаме ново служебно правител­с­тво, допълни той. Янев добави, цитиран от Епицен­тър, че бъл­гар­с­ките граж­дани могат да бъдат спокойни, защото има наличен финан­сов ресурс, който да се справи с пред­с­тоящите кризи в страната. Меж­дув­ременно дър­жав­ният глава Румен Радев под­писа указите за наз­начаване на служебно правител­с­тво, което ще встъпи в длъж­ност от днес, 16 сеп­тем­ври, както и за раз­пус­кане на 46-ото Народно съб­рание на същата дата и за нас­роч­ване на пар­ламен­тарни избори на 14 ноем­ври 2021 г. Официал­ната церемония, на която президен­тът ще пред­с­тави струк­турата, със­тава и приоритетите на бъдещото служебно правител­с­тво ще се проведе днес, в 9.00 часа на на Дон­дуков 2, съобщи БНТ.