БСП: Преизчисляването на пенсиите трябваше да се случи много отдавна

БСП: Преизчисляването на пенсиите трябваше да се случи много отдавна

В прог­рамата си за 47-я пар­ламент левицата е пред­видила еднок­ратна помощ за второ и трето дете в раз­мер на 6500 лв. при осигурена и работеща майка, заяви Веска Нен­чева

И в този пар­ламент не се случи това, което тряб­ваше да случи, това, което беше полезно и за дър­жавата, и за хората. Не се сфор­мира редовно правител­с­тво, с чието съдейс­т­вие тряб­ваше да се влезе и в ковид кризата, и в пред­с­тоящата миг­ран­т­ска вълна и всичко, което дава стабил­ност и усещане в хората, че дър­жавата същес­т­вува.“ Това заяви депутатът от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Веска Нен­чева в ефира на Бг он еър.

В предаването “Бъл­гария сут­рин“ тя пот­върди позицията на левицата, че по-добрият вариант са избори 2 в 1: „Най-напред този вариант улес­нява финан­совия ресурс, който би се похабил за 3 или 4 дати в избори. Кам­панията ще бъде по-тежка, защото ще вър­вят съв­мес­тно президен­т­ска и пар­ламен­тарна, но това е решението на хората“, обясни тя като допълни, че е важно да се работи в полза на общес­т­вото.

Темата с актуализацията на пен­сиите Веска Нен­чева комен­тира така: „Това, което защитихме за пореден път при тази актуализация е всъщ­ност нещо, за което се борим от 5 години. Актуализацията, преиз­чис­ляването на пен­сиите е нещо, което тряб­ваше да се случи много по-назад във времето. Ние ще продъл­жим да отс­тояваме актуализацията и в 47-я пар­ламент, но и тези 120 лв. до края на годината също са важни.“ Тя пос­тави акцент и върху май­чин­с­т­вото за втората година, което от 380 лв. ще стане на 650 лв.

По думите й за 47-я пар­ламент левицата е пред­видила еднок­ратна помощ за второ и трето дете в раз­мер на 6500 лв. при осигурена и работеща майка. „Това е част от пос­ледовател­ната политика на левицата в защита на младите и мал­ките деца“, каза още тя.

Когато в пар­ламен­тар­ните групи попадат случайни хора, когато инс­титуционал­ната кул­тура, общата кул­тура и въз­питание не са на ниво, се стига до тази показ­ност на ниско ниво на елемен­тарно човешко въз­питание.“ Така Веска Нен­чева комен­тира пос­лед­ните пар­ламен­тарни заседания.

На въп­роса какви приоритети ще заложи в прог­рамата си левицата за след­ващите избори, депутатът от БСП отговори: „Ние сме спокойни и тръг­ваме към избори с това, за което говорим, което вър­шим и за което се борим от  5 години. Нашата “Визия за Бъл­гария“ придоби огромна популяр­ност, защото тя е актуална с проб­лемите на хората — и за май­ките, за пен­сионерите, за хората на кул­турата, за биз­неса, за туризма — неща, с които хората пряко са ни запоз­навали с проб­лемите и ние сме отк­лик­вали. Нашата “Визия за Бъл­гария“ дори беше преписана и отчасти от други политически пар­тии“, завърши Веска Нен­чева.