Преизчислените пенсии ще се получат през януари с добавка за шест дни по новата формула

Преизчислените пенсии ще се получат през януари с добавка за шест дни по новата формула

Пен­сионерите ще получат новите раз­мери на пен­сиите си с повишаването на тежестта на всяка година стаж от 1,2 на 1,35% през януари. Тъй като Народ­ното съб­рание гласува тези нови раз­мери да влязат в сила от 25 декем­ври 2021 г., през януари въз­рас­т­ните ще получат и допъл­нителна сума за шест кален­дарни дни по новата фор­мула — това обясни национал­ният сек­ретар на КНСБ и член на Над­зор­ния съвет на Национал­ния осигурителен инс­титут Ася Гонева, пред БНТ. Относно изб­раната от депутатите дата — 25 декем­ври, за влизане в сила на промените в раз­мерите на пен­сиите, Гонева комен­тира, че датата 25 декем­ври й е много странна, дори бих казала смешна, защото от никъде не следва, че ако преиз­чис­лението през новия коефициент на приноса на осигурител­ния стаж, беше записано, че ще дейс­тва от 1 януари, съв­сем не означава, че един след­ващ кабинет, един след­ващ закон за бюджета няма да държи сметка, тъй като това може да се случи, само ако някой отмени тази норма. Гонева е категорична, че взетите от пар­ламента решения за пен­сиите означава денонощна работа на специалис­тите по ДОО в НОИ, тъй като става въп­рос за над 2, 2 млн., към които ще бъде приложен новия коефициент. Така трябва да работят колегите от НОИ, че на 7 януари всички пен­сионери да получат новите си пен­сии заедно с такава част от тези нови пен­сии, която се отнася за пет дни през месец декем­ври.

Раз­бира се, че през месец декем­ври те ще получат дейс­т­ващите пен­сии към месец декем­ври, допълни екс­пер­тът.