Кацаров за нарушителите на мерките: Да ги заведем в COVID отделение

Кацаров за нарушителите на мерките: Да ги заведем в COVID отделение

Може би трябва да заведем хората, които нарушават новите мерки в едно COVID отделение, за да видят интубираните хора, които берат душа. Така ще раз­берат какво причиняват с нес­паз­ването на ограниченията, заяви минис­търът на здравеопаз­ването д-р Стойчо Кацаров в ефира на „Нова телевизия”. По думите му това, че въвеж­дането на мер­ките съв­падна с праз­ника 6 сеп­тем­ври, е случайно. По правило се опит­ваме да не дейс­т­ваме като при управ­лението на ГЕРБ – да се появят няколко души с черни кос­тюми в 00.00 ч. и да обявят, че от утре сут­рин се зат­варят заведения, заб­ранява се движението между градовете, припомни минис­търът, цитиран от Топновини.бг. Затова изработихме план още през лятото, който да пред­вижда какво ще се случи при нарас­т­ване на броя заразени. Поехме ангажимента да обявим мер­ките пред­варително, за да може хората, които са засег­нати, да се под­гот­вят, допълни Кацаров. Той комен­тира, че мер­ките са добре прецизирани и ако хората ги спаз­ват се очаква да има спад в броя заразени. Ако това се случи е въз­можно ограниченията да отпад­нат час­тично или изцяло, поясни Кацаров. И допълни, че законът пред­вижда тър­сене на наказателна отговор­ност от нарушителите на мер­ките. Кацаров заяви още, че докол­кото знае Минис­тер­с­т­вото на образованието е отменило тър­жес­т­вата за пър­вия учебен ден. Ако все пак такива има, това съз­дава допъл­нителен риск. Не искаме да стигаме до ситуация кръч­мите да са отворени, а училищата — зат­ворени. Затова в плана пише, че децата ще ходят мак­симално на училище. Оказа се, че дис­тан­цион­ното обучение има лоши резул­тати, комен­тира той, като отбеляза, че здрав­ните власти са обсъж­дали мер­ките да се приложат регионално, но това не е било въз­можно, тъй като раз­п­рос­т­ранението на вируса не е клъс­терно в момента.