Социалист: Благодарение на БСП има повече пари за пенсионерите и майките

Социалист: Благодарение на БСП има повече пари за пенсионерите и майките

БСП е водена от раз­бирането, че само едно редовно правител­с­тво може да доведе до трайна промяна, която да отс­т­рани модела на ГЕРБ. Ние показахме, че имаме нуж­ния опит и знание. Другите пар­тии, които се нарекоха пар­тии на протеста, не проявиха тази отговор­ност и отказаха да учас­т­ват в раз­говори за актуализацията на бюджета“, комен­тира по Дарик радио депутатът от „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев.

Той припомни, че БСП положи усилия за раз­говори по политики с всички въз­можни политически сили: „Със сигур­ност никой не е имал по-добър шанс от БСП за със­тавяне на правител­с­тво. Бяхме обвинени от колегите от Демок­ратична Бъл­гария, че си правим политически пиар с опитите ни да съз­дадем правител­с­тво. У пар­тиите на протеста лип­сва опит и екс­пер­тиза в работата им в пар­ламента“.

Дан­чев посочи още: „Опитът за промяна в правосъд­ната сис­тема се превърна в под­мяна. Безот­говорно бе от страна на „Демок­ратична Бъл­гария“ да откажат раз­говори за бъдещето на страната ни, актуализация на дър­жав­ния бюджет, доходите на най-уязвимата групи  в общес­т­вото ни и въз­мож­ността да се дадат сред­с­тва на отделни инс­титуции, които да гаран­тират по-леко преминаване през икономичес­ката криза. БСП показа, че умее да води такива раз­говори отк­рито, чес­тно и пред очите на всички бъл­гар­ски граж­дани. БСП имаше най-добър шанс в изпол­з­ването на третия ман­дат и нап­равихме всичко въз­можно да го реализираме, но той беше бламиран  от ИТН“.

Финал­ното становище за увеличение на пен­сиите не е най-доброто, но със сигур­ност е повече, откол­кото пред­лагаше служеб­ното правител­с­тво и е по-добро от това да няма актуализация. След нова година пен­сионерите ще получат актуализацията, за която стана въп­рос — минимална пен­сия в раз­мер на 370 лв. и мак­симална 1 500 лв. Ние нас­тоявахме това да се случи от октом­ври тази година. Благодарение на усилията и на БСП, в актуализацията на бюджета намериха изражение много политики, които служеб­ното правител­с­тво не бе заложило. Не говорим само за увеличение на пен­сиите, а и нито дума за помощ за турис­тичес­кия и тран­с­пор­т­ния сек­тор, за общините и мал­ките населени места“, заяви Димитър Дан­чев.

Дан­чев обясни каква е позицията на БСП преди новите избори и защо е имало извес­тно нап­режение, свър­зано с евен­туал­ната политическа пар­тия на двама минис­три, излъчени от служеб­ния кабинет: “На мен ми хареса изказ­ването, което нап­рави президен­тът в пос­лед­ните дни, че той никога няма да отс­тъпи от левите хора в Бъл­гария. БСП е пар­тия на 130 години и за тези години се е сблъс­к­вала с раз­лични политически опити да бъде изкарана от строя. Това няма да се случи и този път“, под­черта Дан­чев.