Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.09.2021 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, хотел „Анел“, при следния

Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управител­ния съвет за дей­ността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕК­ЦИОНЕРИТЕ В БЪЛ­ГАРИЯ“ за 2020г.

2. Приемане на годиш­ните счетоводни отчети на сдружението за 2017, 2018, 2019 и 2020г.

3. Приемане прог­рама за дей­ността на сдружението за 2021г. — 2022г.;

7. Приемане бюджет на сдружението за 2021г.

8. Разни.

Покан­ват се всички членове на сдружението да присъс­т­ват на съб­ранието — лично или чрез упъл­номощен пред­с­тавител. Регис­т­рацията ще започне в 10:30 ч. При липса на кворум, съб­ранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, кол­кото и членове да са се явили.

От УС на „Съюз на колек­ционерите в Бъл­гария“