Актуализацията на пенсиите се отлага, 120 лв. добавки от октомври

Актуализацията на пенсиите се отлага, 120 лв. добавки от октомври

Коледната дата за преизчислението е избрана така, че да се впише в действието на закона, но и да придобие постоянен характер, обясни финансовият министър Асен Василев

След трид­невен хаос Народ­ното съб­рание окон­чателно отложи преиз­чис­лението на пен­сиите с по-висок коефициент за 2022 г. с гласуване на пос­лед­ния параг­раф от промените на Закона за дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО), съобщи Актуално.ком Според решението до края на годината всички пен­сионери ще получат само добавки от 120 лв. След решението на депутатите — от 1 октом­ври до края на годината към всички пен­сии ще се изп­лащат добавки от 120 лв. Това ще струва около 750 млн. лв., които бюджетът на този етап може да си поз­воли заради добро изпъл­нение на приходите, обясни финан­совият минис­тър Асен Василев. От 25 декем­ври 2021

г. пен­сиите ще бъдат преиз­чис­лени с по-висок коефициент за всяка година трудов стаж, който се увеличава от 1.2 на 1.35. Това увеличение на прак­тика остава за 2022 г. и въп­реки че се прави с промяна в Кодекса за социално осигуряване, може да бъде променено от след­ващото мнозин­с­тво. Пак от 25 декем­ври 2021 г. минимал­ната пен­сия се увеличава от 300 на 370 лв., а от същата дата — мак­симал­ната пен­сия се увеличава от 1440 на 1500 лв. Този пос­леден вариант бе одоб­рен с гласовете на ИТН, ДБ и ДПС. ИБГНИ се раз­цепи — трима под­к­репиха отлагането, осем гласуваха против него. ГЕРБ не учас­тва в гласуването. Обсъж­дането започна с процедурни раз­п­равии кои тек­с­тове трябва да се гласуват и въз­можно ли е прег­ласуване. Един­с­т­веното важно, което ще остане в историята на този пар­ламент, е това гласуване в момента — дали ще има актуализация на пен­сиите. Пари има — с под 1% допъл­нително няма да взривим бюджета, призова по време на дебатите “чер­веният“ депутат Георги Кадиев. Не сме съг­ласни да докар­вате дър­жавата до фалит, отвърна му Тошко Йор­данов от ИТН. В момента не тър­сим решение, а виновен, включи се в дебата Кор­нелия Нинова. Депутатите от пар­тията на ГЕРБ призоваха служеб­ното правител­с­тво да си изпълни ангажимента и да актуализира пен­сиите от 1 октом­ври, без да отс­тъп­ват от искането по същото време да има и добавки. Радомир Чолаков поиска пуб­лично извинение, че обещанието няма да бъде спазено, като в изказ­ването си обяви Кирил Ананиев за най-добрия бюджетар на Бъл­гария. Вие не искате преиз­чис­ление и трябва да си го кажете, обвини колегите си от ГЕРБ Мая Манолова. Ако не желаете актуализация, кажете го ясно — трети ден бук­суваме като джип­ката на Борисов в кал. Стига процедурни хватки. Прес­танете бе, призова Филип Станев от ИТН. Пред­ложението ни поз­волява пен­сионерите да получат повече пари от пред­виденото от нас пър­воначално и пред­вижда преиз­чис­лението да остане трайно и пос­тоянно през годините, освен ако някой не го отмени. Можем да си го поз­волим, защото допъл­нител­ният раз­ход е 115 млн. лв., а имаме около 300 млн. лв. допъл­нителни приходи в пос­лед­ните 2 месеца, увери от пар­ламен­тар­ната трибуна финан­совият минис­тър Асен Василев. Той обясни, че колед­ната дата за преиз­чис­лението е изб­рана така, че да се впише в дейс­т­вието на закона, но и да придобие пос­тоянен харак­тер. Промените са в бюджета на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2021 г., но преп­ращат към тек­с­тове на Кодекса за социално осигуряване.