Електронният дневник измества хартиения в над 80% от класовете

Електронният дневник измества хартиения в над 80% от класовете

Оцен­ките и отсъс­т­вията на учениците в над 80% от класовете ще се впис­ват в елек­т­ронни днев­ници през новата учебна година. С хар­тиени ще продъл­жат да работят учителите в едва 5669 от общо 32 587 паралелки в страната, съобщи „Нова телевизия”. До момента Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката е отпус­нало пари за елек­т­ронни днев­ници в 1890 училища. Сред­с­т­вата са осигурени по Национална прог­рама „ИКТ в сис­темата на предучилищ­ното и училищ­ното образование“, която продъл­жава да приема заявки и през пред­с­тоящата учебна година. Преди 15 сеп­тем­ври дирек­торите тряб­ваше да преценят дали да под­дър­жат елек­т­ронна, хар­тиена докумен­тация или двете еднов­ременно. Справка на МОН показва, че заяв­ките за дос­тавка на хар­тиени днев­ници са намалели повече от два пъти спрямо учеб­ната 2020/2021 г. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хар­тия лични ученически кар­тони, бележ­ници и днев­ници на групи в дет­с­ките градини. Хар­тиената училищна докумен­тация вече е дос­тавена до всички образователни инс­титуции, които са пожелали такава. Получени са и без­п­лат­ните учеб­ници, които дър­жавата осигурява за учениците от I до VII клас. Елек­т­рон­ните им варианти са с иден­тично съдър­жание и са дос­тъпни на сайта на МОН.