Скръбна вест - Напусна ни колегата и приятел Петър Пъдев

Скръбна вест - Напусна ни колегата и приятел Петър Пъдев

На 72 годишна въз­раст ни напусна нашият колега и приятел, журналистът-международник Петър Пъдев

(19492021)

Дълги години той е жур­налист, отразяващ ком­петен­тно и задъл­бочено събитията в света и в Европа, както и проб­лемите на бъл­гар­с­ката вън­шна политика. Запом­нящо се е присъс­т­вието му на страниците на вес­т­ниците „Работ­ническо дело“, „24 часа“, „Пог­лед“, „Дума“ и ЗЕМЯ. Бе част от нашия колек­тив близо две десетилетия, а израз на доверието и уважението на колегите бе изборът му за пред­седател на Дружес­т­вото на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти към редак­цията на ЗЕМЯ, на този пост той бе преиз­биран единодушно в течение на няколко ман­дата, бе активен деятел в живота на СБЖ и в отс­тояването на каузата на свобод­ното слово.

Ще ни лип­сва неговата човеч­ност, доб­рота, етич­ност и професионализъм.

Ние, издателите и твор­чес­ките колек­тиви на в. ЗЕМЯ, „Русия днес-Россия сегодня“ и „Китай днес“ изразяваме иск­рените си съболез­нования до семейс­т­вото на Петър Пъдев във връзка с кон­чината му.

Пок­лон пред свет­лата му памет!


Пок­лонението пред тлен­ните останки на Петър Пъдев ще се със­тои на 3 сеп­тем­ври (петък) от 11.30 часа в храма „Св. Сед­мочис­леници“.