Нинова: Явно “Демократична България“ не искат да започнем промяната на модела “ГЕРБ“

Нинова: Явно “Демократична България“ не искат да започнем промяната на модела “ГЕРБ“

С неявяването си блокират и актуализацията на бюджета, заяви лидерката на социалистите на брифинг в парламента

Демок­ратична Бъл­гария“ отказа среща за раз­говори за редовен кабинет и актуализация на бюджета. Раз­бира се, това е тяхно решение. Но решенията носят и отговор­ност. Очевидно има някакъв раз­нобой между тях, защото вчера един от тех­ните пред­с­тавители обяви, че ще дой­дат, днес няма. Това си е техен вът­реш­нокоалиционен въп­рос, да си решат вът­реш­ните въп­роси.

Нашата отговор­ност обаче е за дър­жавата. Ние не се месим в работата на другите пар­тии и коалиции, но си правим оценка и изводи от тех­ните дейс­т­вия.

Неявяването на „Демок­ратична Бъл­гария“ означава първо, че не искат редовен кабинет и че искат да отидем на избори.

Второ, по-лошо, че не искат да започ­нем промяната на модела, за който хиляди граж­дани стояха по улиците и искаха тази промяна. Нито промяна на модела “ГЕРБ“ можем да започ­нем сериозно, нито промяна в съдеб­ната сис­тема, нито в прокуратурата. Това правят в момента.

Може би най-лошото на този кон­к­ретен момент е, че с отказа да дой­дат на срещата, отказ­ват да раз­говаряме за актуализацията на бюджета. Така с дейс­т­вията си рис­куват да оставим пен­сионерите без преиз­чис­лени пен­сии, медиците без помощ за Кковид кризата, МВР без помощ за охраната на границата, икономиката без помощ за мерки и така нататък. Решенията и отговор­ността е тяхна. Ние продъл­жаваме утре със срещата с “Има такъв народ“. От тях­ното решение утре ще зависи как ще продъл­жим.

В чет­вър­тък в 14:00 часа свик­ваме нашия колек­тивен орган –Национал­ния съвет, коалицион­ните ни пар­т­ньори и депутатите, и на този общ форум ще решим какво ще правим.