Александър Симов, БСП: Има теми, по които всички можем да постигнем съгласие

Ние взехме ман­дата, водени от целта да се опитаме да изг­радим отново мос­товете, които бяха изгорени, да въз­с­тановим диалога и да проверим дали сме в със­тояние да нап­равим управ­лен­ско мнозин­с­тво.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов по БНТ. По думите му фак­тът, че ИТН са се отд­ръп­нали от преговорите далеч не означава, че в Бъл­гария няма проб­леми, които трябва да се решат, сред най-важните от които е актуализация на бюджета.

Отговор­ността за със­тоянието на Бъл­гария се носи от БСП — ман­датът е при нас, ние имаме отговор­ност към дър­жавата и сме я поели от кон­с­титуирането на този пар­ламент. Има проб­леми, които трябва да бъдат решени. Пар­ламен­тът ще реши кои от наши пред­ложения ще приеме“, под­черта Симов.

Социалис­тът каза още, че от левицата пред­виж­дат пред­ложения за ком­пен­сация на всички биз­неси, които могат да пос­т­радат от мер­ките, свър­зани с чет­вър­тата ковид вълна. „Говорим и за всички работещи хора и пен­сионерите — не можем да ги оставим на произ­вола на съд­бата само заради политически инат и невъз­мож­ността да се води диалог“, категоричен бе той.

Депутатът от левицата изрази мнение, че раз­говорите между пар­тиите трябва да продъл­жат, защото дори те да не са по темата за със­тавяне на управ­лен­ско мнозин­с­тво, могат да бъдат важни за обсъж­дане на идеите за актуализацията на бюджета и кои от тях могат да получат най-много под­к­репа. Като пример за кон­сен­сусна тема Симов посочи актуализацията на пен­сиите. „Смятам, че има теми, по които може да се пос­тигне съг­ласие“.

Усилията ни за със­тавяне на кабинет ще продъл­жат в преговорите“, добави Симов.

От БСП сме дек­ларирали, че нямаме намерение да пред­лагаме пар­тиен кабинет и да изис­к­ваме под­к­репа за пар­тийни фигури Ясно заявихме, че в процеса на преговорите ще обсъж­даме всичко — и прог­рамни приоритети, и фигури. Така че наис­тина ми е необяс­нимо поведението на ИТН“, комен­тира Симов.

Симов бе категоричен, че Бъл­гария има нужда от правител­с­тво сега.