Янев обяви, че може да продължи да бъде служебен премиер

Янев обяви, че може да продължи да бъде служебен премиер

Оцен­ката му за служеб­ното правител­с­тво до момента е, че то се е справило и показало нов тип на работа – колек­тив­ното дейс­т­вие, проз­рачно и отчетно

Служеб­ният премиер пред „Нова телевизия” обясни дали е готов да продължи да бъде служебен министър-председател, ако се наложи, Янев отговори така — това ще бъде решение на президента. Той определя със­тава на служеб­ния кабинет. Ако е необ­ходимо, мога да изпъл­нявам тази роля все още. Ще има ли раз­делена Бъл­гария – отворена за вак­синираните и зат­ворена за невак­синираните, повече разяс­нения по темата даде служеб­ният премиер Стефан Янев. Управ­лението на здрав­ната криза е в ръцете на здрав­ните власти, на минис­търа на здравеопаз­ването и на неговия екип, каза още служеб­ният премиер. Решенията, които пред­с­тоят да бъдат взети ще са обос­новани на базата на налич­ната инфор­мация, каза той, като под­черта, че ще се вземе балан­сирано решение. Политичес­кото решение го взима минис­търът на здравеопаз­ването, защото е най-близо до проб­лематиката и това са негови правомощия и по закон. Решението още не е взето. Ще бъде взето днес или утре, каза премиерът. Относно взимането на мерки, Янев каза, че решението се под­готвя и ще бъде взето в рам­ките на тази сед­мица. Под­готов­ката на бол­ниците, тех­ният капацитет, е пред­виден в Плана — да могат да приемат повече пациенти. В случая, ако е изчер­пан капацитетът на една бол­ница, то тогава ще бъде определено, че друга клиника от дадената бол­ница, ще бъде преоборуд­вана, каза още той. На ръководителите на админис­т­рации са пос­тавени задачи да се нап­рави плаващо работно време, за да няма струп­ване на много хора. Така съот­ветно и в град­с­кия тран­с­порт няма да има много хора накуп, комен­тира Янев. Той под­черта, че пър­вата основна мярка, която ще се вземе е за ограничаване на събития – час­тни или общес­т­вени, където се събират големи групи. За евен­туално фор­миране на политическа организация от Кирил Пет­ков и Асен Василев, служеб­ният премиер Янев заяви, че би се включил във всеки един проект, който работи за Бъл­гария. Да оставим етикетите на кой принад­лежи и да прес­танем с пер­сонализацията. Пар­тиите са сдружения от хора с еднакви идеи и цели, и не принад­лежат само на един. Тук не говорим за лидер­с­тво, комен­тира още Янев. Оцен­ката му за служеб­ното правител­с­тво до момента е, че то се е справило и показало нов тип на работа – колек­тив­ното дейс­т­вие, проз­рачно и отчетно. Това е един пример как трябва да фун­к­ционира едно правител­с­тво в демок­ратична дър­жава. Доб­рите прак­тики и работата на екипа, както и тър­сенето на баланс и решения, е нещо, което трябва да се запомни.