Без лятна ваканция за депутатите

Без лятна ваканция за депутатите

Пар­ламен­тът няма да излиза в лятна вакан­ция през август, решиха депутатите на пленар­ното заседание вчера. “За“ пред­ложението, което беше дадено от “Има такъв народ“, гласуваха 119 народни пред­с­тавители. “Против“ нямаше, а двама се въз­дър­жаха.

Аргумен­тът за отпадане на лят­ната им вакан­ция е, че пар­ламен­тът се събра едва преди сед­мица, а пред него стоят редица важни въп­роси за решаване, комен­тира Аген­ция КРОСС.