Опасно горещо време - температурите надхвърлят 40 градуса

Опасно горещо време - температурите надхвърлят 40 градуса

Опасно горещо време ни очаква през сед­мицата, предуп­реди БНТ. На места тем­пературите ще над­х­вър­лят 40 градуса. Обичайно с наб­лижаването на т.нар. горещ­ници, по стар стил, можем да очак­ваме и опасно високи тем­ператури — до 38 градуса ще стиг­нат на много места още днес. В много райони от Цен­т­рална и Западна Бъл­гария е в сила предуп­редителен жълт код, а усещането на пряка слън­чева свет­лина ще бъде като за още по-високи от дейс­т­вител­ните тем­ператури. Най-горещо се очаква да бъде през почив­ните дни, когато на места тем­пературите ще дос­тиг­нат 4243 градуса. Сухото и горещо време и в близ­ките дни ще съз­дава условия за пожари. Най-висок риск утре има в района на Дунав­с­ката рав­нина и Гор­нот­ракийс­ката низина.