Корнелия Нинова: 60-те човека на протеста от 82 000 членове показват силата на вътрешната опозиция

60 човека протес­тираха пред цен­т­ралата на БСП, Вие ги видяхте. Организирани, пред­вож­дани от Кирил Доб­рев, Калоян Пар­гов и Весела Лечева ви показ­ват силата на вът­реш­ната опозиция. 60 от 82 000 членове на пар­тията. Тези хора не пред­с­тав­ляват никого, освен себе си, заяви лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова. Не са упъл­номощени от пар­тий­ните членове и пар­тий­ните организации да правят това. Не могат да ми искат остав­ката, защото те не са ме изб­рали. Те работеха срещу моя избор. Те работеха срещу прекия избор. За мен е изк­лючително важно мнението на онези близо 80% от гласувалите, които ме изб­раха. Те са важни, категорична беше Нинова, цитирана от пар­тий­ната прес­служба. Освен това ние с тях се явихме на най-справедливото и демок­ратично със­тезание. Казва се пряк избор. И те го загубиха катас­т­рофално. Няколко от тях бяха кан­дидати. Те загубиха това най-справедливо и чес­тно със­тезание. Жалко, че не могат да приемат вече втора година тази загуба. Щеше да е много поч­тено и мъжки да кажат — да, играхме, със­тезавахме се, загубихме. И да приемат решението на мнозин­с­т­вото, както се случва в демок­ратич­ните дър­жави и пар­тии. Един­с­т­веният ефект, който пос­тиг­наха е пуб­лично да изп­ратят пос­лание за нес­табил­ност в БСП. И то в ключов момент. Защото в момента значението на БСП е решаващо. Макар и с този нисък резул­тат, и с този намален брой депутати. Ролята ни е решаваща — дали ще има правител­с­тво и стабил­ност. В момента, в който решавахме това вътре — както виж­дате със 120 гласа “за“ и един “против“, отвън се случ­ваше протест. Пос­ланието към хората е “нямаме доверие на тези, камо ли пък да водят преговори за правител­с­тво“ . За мен лично това е планът. Каз­вам си лич­ното мнение — да се поп­речи за със­тавяне на стабилно правител­с­тво, включително чрез раз­к­лащане на авторитета и вът­реш­ната стабил­ност на БСП. И един от тях го заяви вътре в залата в изказ­ването си — под­к­репата на правител­с­тво на промяната не е удачно. Начинът бе това отвън. Е, добре. Дой­доха 60 човека, повикаха, пос­лушаха музика и си отидоха, припомни Нинова.

Важ­ното е това, което става вътре — в легитим­ните органи на пар­тията и отговор­ността, която понасяме в този момент — да правим правител­с­тво в този фраг­мен­тиран пар­ламент, в тези раз­лични прог­рами.