ВСС обсъжда искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев

ВСС обсъжда искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев

За първи път ВСС – „правител­с­т­вото на съдеб­ната власт“, обсъжда пред­с­роч­ното освобож­даване на един от тримата първи в съдеб­ната сис­тема — при това сезиран от пред­с­тавител на изпъл­нител­ната власт.

Миналия петък Янаки Стоилов еднов­ременно внесе искането и свика Вис­шия съдебен съвет. Искането е над 100 страници — мотиви плюс приложение, съдър­жащо пуб­ликации от наши и чужди медии и прес­съоб­щения на прокуратурата. С тях вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков аргумен­тира твър­денията си, че с дейс­т­вията или без­дейс­т­вията си Иван Гешев е уронил прес­тижа на съдеб­ната власт и е нарушил Етич­ния кодекс на магис­т­рата. На пос­лед­ното си преди лят­ната вакан­ция заседание Пленумът на Вис­шия съдебен съвет обсъжда искането на служеб­ния правосъден минис­тър за пред­с­рочно прек­ратяване ман­дата на глав­ния прокурор Иван Гешев. В основата на искането на Янаки Стоилов е сиг­нал от колегата му — вът­реш­ния минис­тър Бойко Раш­ков, комен­тира БНР. Според Раш­ков глав­ният прокурор неп­равомерно е оповес­тявал данни от СРС-та. Особено внимание е обър­нато и на акцията на прокуратурата в президен­т­с­т­вото, след която започ­наха и протес­тите миналата година. Раз­г­ласяване на данни от досъдебни произ­вод­с­тва, което пред­с­тав­лява нарушение на член 32 и 33 от Закона за специал­ните разуз­навателни сред­с­тва. На 28 януари 2020 година по раз­пореж­дане на Иван Гешев са пуб­ликувани извадки от пос­танов­ление и звукозаписи, придобити чрез СРС на раз­говор между президента и коман­д­ващия Воен­новъз­душ­ните сили. На 14 юли 2020 година по раз­пореж­дане на Иван Гешев прокуратурата е оповес­тила данни, придобити чрез СРС по отношение на други лица, пише в док­лада. Глав­ният прокурор определи сиг­нала като „юридическо нищо“, в което лип­с­ват факти, а има само интер­п­ретации. Гешев допълни, че за пръв път бяха пов­диг­нати обвинения на дейс­т­ващ минис­тър от дейс­т­ващо правител­с­тво и дейс­т­ващ зам.-министър, както и – тук е момен­тът да уточня, това, което каза гос­подин Стоилов, изпол­з­вам на европейс­кия тер­мин „зам­разени сред­с­тва“ – активи за около 3 млрд. лв., което също е без­п­рецеден­тно за новата ни история. Дали тези активи, на гос­подин професор Стоилов му е много ясно, са отнети е проб­лем на бъл­гар­с­кия съд, гос­подин Стоилов, и на работата на КПКОНПИ, обвинява обвинител номер едно. По-рано минис­тър Стоилов определи заседанието като лично изпитание и тест за самос­тоятел­ност на ВСС. Според него дан­ните и фак­тите са ясни. И за мен кол­кото по-бързо и по-ясно прик­лючи тази процедура, е по-добре, тъй като тя не трябва да съз­дава нес­табил­ност в прокуратурата, не трябва да съз­дава впечат­ление за протакане на нещата с оглед на други политически раз­вития. Така че, според мен, всичко, което е пред­с­тавено, трябва да бъде аргумен­тирано и по него трябва да има произ­насяне, обясни минис­тър Стоилов. Обсъж­дането беше точка първа в днев­ния ред, а прог­нозите са искането да не събере под­к­репа. И въп­реки това, според автора му — вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков, то не е удар във въз­духа, а удар в полза на демок­ратич­ното уст­ройс­тво в нашата страна, който ще остави следа и ще предиз­вика промени, които ще докарат дър­жавата на едно по-високо ниво в ней­ното демок­ратично уст­ройс­тво.