Депутат от ГЕРБ е разследван за пране на пари, твърди „Свободна Европа”

ДАНС, КПКОНПИ и прокуратурата проверяват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов по сиг­нал дали няма пране на пари при реализирана от него голяма печалба от продажба на акции. Това твърди в своя пуб­ликация “Свободна Европа“.

Депутатът е извър­ш­вал кон­сул­тан­т­ска дей­ност за американ­ска ком­пания, която раз­работва лекар­с­т­вени продукти. Вместо въз­наг­раж­дение в пари, той е получавал акции на дружес­т­вото. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на бор­сата и реализира голяма печалба 1 милион и 600 000 долара.

Иванов положи клетва като народен пред­с­тавител от ГЕРБ за шести пореден път, а от години той демон­с­т­рира близост с лидера и дос­корошен премиер Бойко Борисов, като дори бе обявен за негов личен му лекар.

По думите му, под­пис­вайки кон­сул­тан­т­с­кия договор с Enzolytics, той е получил въз­мож­ност да се сдобие с 20 млн. акции на ком­панията на фик­сирана цена от 0.0001 долара за акция, с които обаче не е могъл да тър­гува вед­нага на бор­сата.

“През 2018 г. съм получил акциите, които, не знам доколко знаете, се блокират, когато ги получиш – смисъл, когато под­пишеш договора, не ги реализираш вед­нага на финан­совите пазари“, уточни Иванов, допъл­вайки, че това е причината да не ги посочи в имущес­т­вената си дек­ларация за въп­рос­ната година.

Те не фигурират и в дек­ларираното от него имущес­тво за 2019 и 2020 г., но той твърди, че е отчел печал­бата от тях, заедно с останалите му дялове от ком­панията.

Момен­тът, в който наетият от него пос­ред­ник започва да тър­гува акциите му, съв­пада със скок на Enzolytics на нюйор­к­с­ката борса. По данни в сайта Yahoo!Finance от края на 2018 г. до днес има пос­къп­ване от близо 500 пъти на тези акции.

Иванов обяс­нява покач­ването на акциите с нап­редъка на проек­тите, по които е ангажиран. Става въп­рос за имунос­тимулатор, както и за препарат срещу рак на яйч­ниците и прос­татата, получил лиценз в САЩ и пред­с­тои да бъде произ­веж­дан в Бъл­гария.

По инфор­мация на Свободна Европа от източ­ници, запоз­нати с провер­ката, депутатът не е обяс­нил ясно пред комисията в какво се е със­тояла кон­сул­тан­т­с­ката му дей­ност, нито е пред­с­тавил документи, удос­товеряващи кон­к­рет­ната му работа за американ­с­ката ком­пания.