Президентът: България няма време за пилеене да организира избори след избори

Президентът: България няма време за пилеене да организира избори след избори

Отстраняването на главния прокурор Иван Гешев ще е полезно за страната, смята държавният глава

Не мисля, че Бъл­гария има време за пилеене да организира избори след избори. Това каза пред жур­налисти президен­тът Румен Радев в Созопол относно сфор­мирането на бъдещ редовен кабинет, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“.

Очак­вам отговорно поведение от всички пар­тии, очак­вам диалог, очак­вам кон­сен­сус около важни национални цели и приоритети. Сега е момен­тът да проявим отговор­ност всички“, комен­тира дър­жав­ният глава.

На въп­рос при необ­ходимост от организиране на нови избори ще остане ли същото служебно правител­с­тво, Радев заяви: „Надявам се да не стиг­нем дотам. Ако това се случи, ще раз­берете моето решение“.

Оставка на Иван Гешев би била в полза на граж­дан­с­кото общес­тво и на страната. Това каза пред жур­налисти във Варна президен­тът Румен Радев, предаде „Фокус“.

Той критикува глав­ния прокурор за

“оглушител­ното му мъл­чание“ за вих­рещата се коруп­ция по най-високите етажи на властта.

Знаковите коруп­ционни скан­дали, които обиколиха всички световни медии, дъл­боко дис­к­редитираха страната ни. Оглушител­ното мъл­чание за хар­чене на милиарди пуб­лични сред­с­тва на тъмно, докато в същото време Прокуратурата агресивно клеветеше неудоб­ните на властта. Това е закономерен резул­тат от всичко, случило се до момента“, комен­тира Румен Радев.

Той не се нае да прог­нозира дали ще се съберат дос­татъчно гласове във ВСС за отс­т­раняването на Гешев.

Той даде положителна оценка за работата на кабинета “Янев“.

“Успешно изпълни задачата, която пос­тавих: за начало на демон­тажа на пороч­ния управ­лен­ски модел и озд­равяване на дър­жав­ността. За работа в интерес на общес­т­вото, а не на отделни пар­тии и биз­нес кръгове. Със­тавянето на успешен кабинет, който да се пол­зва с доверието на хората, изис­ква отговор­ност и усилена работа, отк­ритост и кон­с­т­рук­тивен диалог“, под­черта дър­жаният глава.