Мотивите на Рашков: Престъпно разгласяване на СРС, нарушаване презумпцията за невиновност, уронване престижа на съдебната власт

Мотивите на Рашков: Престъпно разгласяване на СРС, нарушаване презумпцията за невиновност, уронване престижа на съдебната власт

Ще пред­с­тавя мотивите за искането за отс­т­раняване на Иван Гешев на самото заседание на ВСС. Посочил съм няколко основания.

Това заяви служеб­ният правосъден минис­тър проф. Янаки Стилов в студиото на сут­реш­ния блок на БНТ по повод поис­каното от него в петък отс­т­раняване на глав­ния прокурор от ВСС. Екс­перти твър­дят, че искането едва ли ще мине, защото се изис­к­ват минимум 17 гласа от общо 23 на членове на ВСС.

Той обясни, че кон­с­титуцията допуска отс­т­раняване на глав­ния прокурор при тежко прес­тъп­ление или сис­темно нарушение и не изпъл­няване на служеб­ните задъл­жения.

В мотивите си, които са раз­писани на 108 страници, Раш­ков посочва причините за искането си.: „Налице са данни за прес­тъп­ления, незачитане и нарушаване на презум­п­цията за невин­ност, урон­ване прес­тижа на съдеб­ната власт“, са трите стълба, но които се позовава вът­реш­ния минис­тър.

Без­дейс­т­вието на прокурорите в цялата страна, които могат да раз­с­лед­ват прес­тъпно поведение на глав­ния прокурор, е основанието да се обърна към вас, г-н минис­тър. Вие сте пред­с­тавител на политичес­ката власт, не зависите от глав­ния прокурор и можете да пред­ложите на ВСС да въз­буди дис­цип­линарно произ­вод­с­тво срещу него“, се посочва в документа на Раш­ков.

Бойко Раш­ков продъл­жава: С недопус­тимите си пуб­лични изяви и дейс­т­вия след встъп­ването си в длъж­ност, той /бел. ред. Иван Гешев/ урони прес­тижа на съдеб­ната власт и президента, но прокурор­с­ката колегия на ВСС зае пасивна позиция. Това пос­тавя въп­роса дали ней­ните членове само привидно са на нивото на изис­к­ванията за висок професионализъм и нрав­с­т­вени качес­тва. 

Вът­реш­ният минис­тър атакува прак­тиката, наложена от Гешев, да се раз­г­ласяват данни от СРС-та по досъдебни произ­вод­с­тва. Дава за пример огласената комуникация между президента и глав­нокоман­д­ващия ВВС ген. Ц. Стой­ков, раз­говорите между биз­нес­мена Васил Бож­ков и жур­налиста Огнян Стефанов, както и чат-комуникацията между русен­с­кия пред­п­риемач Пламен Бобоков и съвет­ника на президента Пламен Узунов.

Според Раш­ков изнасянето на данни от СРС са насочени към политичес­кото ком­п­рометиране на президента и на граж­дан­с­ките протести срещу правител­с­т­вото на Борисов и срещу самия главен прокурор.

Етич­ните правила заб­раняват пуб­лични изяв­ления или комен­тари, чрез които се съз­дава впечат­ление за прис­т­рас­т­ност и предубеденост, което Гешев знае, но не спазва. Презум­п­цията за невинов­ност е елемент на справед­ливия наказателен процес и е самос­тоятелно право, с което Гешев не се съоб­разява. Неговите изяв­ления и тези на говорителя на Прокуратурата над­х­вър­лят пределите на обик­новеното съоб­щаване и чрез тях се цели да се съз­даде общес­т­вена наг­ласа за виновно противоп­равно поведение дори на лица, които нямат качес­т­вото на обвиняем“, допълва Бойко Раш­ков.

Отделя се място и за нах­луването на прокуратурата в сградата на президет­с­т­вото с цел да се претър­сят кабинетите на сек­ретаря по правни въп­роси и съвет­ника на президента по сигур­ността.

Съдът определи тях­ното задър­жане като незаконосъоб­разно. Това пос­тави прокуратурата в унизителна политическа обвър­заност и урони прес­тижа и авторитета на независимия съдебен орган“, се посочва още в документа до Янаки Стоилов.

Обръща се внимание и на факта, че Иван Гешев отказа да се яви два пъти в ЕП пред Мониторин­говата група за демок­рация, основни права и вър­ховен­с­тво на закона.

Под въп­рос се пос­тавят професионал­ните качес­тва на глав­ния прокурор със след­ните забележки на вът­реш­ния минис­тър:

В качес­т­вото си на магис­т­рат Гешев е положил клетва да прилага точно Кон­с­титуцията и законите на РБ, но поведението и пуб­лич­ните му прояви сочат обрат­ното. Той проявява непос­ледовател­ност при прецен­ката и дейс­т­вията по отношение на общес­т­вено значими, но неизяс­нени казуси и дела, свър­зани с вис­шия ешалон на властта /“Ало, Ваньо“, къщата в Бар­селона, звукозаписите, в един от които се чува и неговото име, видеозаписът с кюл­четата злато и пач­ките евро и др/. По този повод Раш­ков напомня и реп­ликите на Гешев : „нещо, което е супер абс­т­рак­тно“, „дребна под­роб­ност“ за сним­ките, вероятно са от някой, вероятно не са от някой“.

Бойко Раш­ков атакува Гешев за това, че делата вече не се раз­п­ределят на случаен прин­цип, а е въведен субек­тивен избор на прокурор.

Отговорът на прокуратурата: Няма юридически аргументи, само политически пиар

Прокуратурата не е учудена, че служеб­ният минис­тър на правосъдието, изпъл­нявайки волята на служеб­ния минис­тър на МВР — Бойко Раш­ков, внася такова пред­ложение във ВСС.

Това каза за БТА говорителят на глав­ния прокурор Сийка Милева по повод на пред­ложението на Янаки Стоилов във ВСС глав­ният прокурор Иван Гешев да бъде освободен пред­с­рочно заради нарушения.

Милева определи ситуацията като политически акт, целящ само политически дивиденти и пиар.

Според нея, в пред­ложението се съдър­жат само политически, но не и юридически аргументи, и то е без никаква кон­к­ретика.