Не отписвайте ДПС, призовава депутат със стаж в осем парламента

Не отписвайте ДПС, призовава депутат със стаж в осем парламента

ДПС не бяга от диалог и от отговор­ност и има готов­ност да седне на масата за раз­говори по всички теми, дек­ларира в интервю за БНР Рамадан Аталай, водач на лис­тата на ДПС в Пловдив-област, член на Цен­т­рал­ното оперативно бюро на движението и дъл­гогодишен депутат с опит в 8 със­тава на пар­ламента.

ДПС доказа още вед­нъж, че е устой­чива политическа фор­мация въп­реки пред­ложените стресови ситуации във връзка с промените в Избор­ния кодекс и пред­лагането на машин­ния вот“, под­черта Аталай и допълни, че ДПС не може да загуби тежестта си.

И сега не ни отпис­вайте. Като гледам мнозин­с­т­вото, от която и страна да съберете, без ДПС, ако вър­вим по този път, реален, политически, с изг­раж­дане на мнозин­с­тва на идеи, не арит­метични, ще видите, че ДПС все още е сим­вол на онази тежест, която е необ­ходима за страната“, обясни Аталай.

Като дой­дат и протоколите от чуж­бина, тогава ще се реши кой колко и какво е сложил в кош­ницата с ябълки“, каза той в предаването „Преди всички“.

Рамадан Аталай е на мнение, че служеб­ното правител­с­тво се е опитало да отговори „на реван­шизма с реван­шизъм“, но ускореното раз­витие на страната е все още въп­рос без отговор.

И тези политически фор­мации, които ще правят правител­с­тво, е много интересно какво ще пред­с­тавят от тук нататък пред общес­т­вото, пред Европа“, комен­тира политикът.

Фокусирането върху Тур­ция и елек­тората на ДПС не е довело до повишаване на националис­тичес­кия вот, отбеляза още Рамадан Аталай.

Според него бъл­гар­с­кият избирател знае кога да излезе да гласува и кога да замълчи, а мъл­чанието му и по-слабата избирателна актив­ност трябва да бъдат анализирани.