Слави Трифонов предлага бившия министър от НДСВ и тройната коалиция Николай Василев за премиер

Слави Трифонов предлага бившия министър от НДСВ и тройната коалиция Николай Василев за премиер

ИТН иска самостоятелно правителство, няма да преговаря даже с т. нар. партии на протеста

Лидерът на ИТН Слави Трифонов поема отговор­ност за самос­тоятелно правител­с­тво, без коалиция с която и да е от останалите пар­тии, дори и на протеста.

ИТН няма да прави коалиция, а ще поеме самос­тоятелна отговор­ност за със­тавяне на правител­с­тво. Законът ни дава това право. Няма правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото или мнозин­с­т­вото. ИТН ще пред­с­тави на пар­ламента свой със­тав и струк­тура. То ще е със­тавено от екс­перти и ще има кон­к­ретни приоритети“, заяви Трифонов в специално обръщение от пар­тий­ната си телевизия 7/8.

Гледайки резул­татите, осъз­наваме, че трябва да излъчим поч­тени хора, които да са завър­шили прес­тижни универ­ситети и да са екс­перти в своята област“, заяви той.

Трифонов обяви, че Кирил Пет­ков, Асен Василев и Николай Ден­ков са били поканени да са част от неговото правител­с­т­вото. Те са отказали.

Трифонов пред­лага след­ния със­тав на правител­с­т­вото на ИТН, което ще пред­ложи на пар­ламента и което не е съг­ласувано с останалите т. нар. пар­тии на протеста: 

• премиер — Николай Василев, 51 години

• минис­тър на финан­сите — Мария Бой­чинова, на 34 години, финан­сист и сът­руд­ник във фир­мата на Николай Василев

• минис­тър на икономиката — Любомир Дацов, 56 години, бивш зам.-министър на финан­сите в кабинета на НДСВ

• минис­тър на образованието — Наталия Митева, 39 години, бивш сът­руд­ник във Фон­дация „Америка за Бъл­гария”

• минис­тър на енер­гетиката — Красимир Ненов, 52 години, изпъл­нителен дирек­тор на „Кон­тур Глобал Марица Изток 3

• минис­тър на здравеопаз­ването — Велис­лава Пет­рова, на 31 години, имуноложка с меж­дународна кариера

• минис­тър на регионал­ното раз­витие — Михаела Лашова, 43 години, работи в кон­сул­тан­т­н­ска фирма в сферата на имотите

• минис­тър на тран­с­порта и съоб­щенията — Христо Алек­сиев, 39 години, бивш служебен минис­тър със същия ресор в кабинета „Гер­джиков”

• минис­тър на туризма — Ивайло Кожухаров, 36 години, мени­джър на бъл­гар­ска хотел­ска верига и генерален мени­джър на “Бест Уес­търн плюс хотел Експо“

• минис­тър на земеделието — Пламен Абров­ски, 41 години, бивш дип­ломат в Пред­с­тавител­с­т­вото в ЕС в Брюк­сел

• минис­тър на отб­раната — Теодора Ген­чов­ска, въз­питаник на Воен­ната академия, служител в МО, където е начал­ник отдел

• минис­тър на труда — Лилия Иванова, 52 години, тя е работила под ръковод­с­т­вото на Н. Василев в Минис­тер­с­тво на админис­т­рацията, както и в минис­тер­с­т­вата на спорта, земеделието, здравеопаз­ването, шеф на кабинета и зам.-министър на икономиката в кабинета „Борисов 3

• минис­тър на кул­турата — Станис­лава Армут­лиева, 50 години, продуцент

• минис­тър на правосъдието — Петър Илиев, 43 години, док­тор по право и адвокат

• минис­тър на младежта и спорта — Радос­тин Василев, 36 години, той е адвокат и депутат от ИТН в 45-ото и 46-ото НС, шеф на Прав­ната комисия в 45-ото НС

• минис­тър по ром­с­ките въп­роси — д-р Антония Вален­тинова, 27 години, стипен­диант на „Отворено общес­тво” и носител на приза „Млад лекар” за 2020 г.

• минис­тър на вън­ш­ните работи — Ради Най­денов, 58 години, бивш шеф на кабинета на премиера Сак­с­кобург­гот­ски, зам.-министър на отб­раната, пос­ланик в Гер­мания и Авс­т­рия, служебен минис­тър в кабинета „Гер­джиков”

• минис­тър на вът­реш­ните работи — проф. Николай Радулов, 65 години, бивш сек­ретар на МВР в кабинета „Кос­тов” и депутат от ИТН

Приоритети на правител­с­т­вото са: пос­т­рояване на дет­ски градини, пос­т­рояване на чисто нова дет­ска бол­ница, пос­т­рояване на всички магис­т­рали, купуване 1 милион лап­топа, проз­рач­ност при общес­т­вените процедури, зак­риване на специализирания съд и прокуратура, въвеж­дане на мажоритарен вот и 1 лев суб­сидии, подаване на заяв­ление за член­с­тво в Европейс­ката кос­мическа аген­ция.

Време е за под­к­репа за идеи, а не за пос­тове, под­черта Трифонов.

В пос­лед­ните години Бъл­гария беше министър-председателска репуб­лика, управ­лявана от джип. Сега пар­ламен­тът може да си върне дос­тойн­с­т­вото. Това са приоритети на мнозин­с­т­вото бъл­гари, но дали са приоритети за мнозин­с­т­вото депутати, пред­с­тои да видим.

Няма да има прошка за тези, които са нарушили закона или го нарушават, заяви нак­рая Трифонов.

КАРЕ:

Николай Василев Василев е роден на 28 ноем­ври 1969 г. във Варна.

През 1994 г. завър­шва икономика в Универ­ситета за икономически науки в Будапеща, през 1995 г. получава бакалавър­ска степен и по биз­нес админис­т­рация, финанси и икономика в Щат­с­кия универ­ситет на Ню Йорк, а през 1997 – магис­тър­ска степен по меж­дународна икономика и финанси в Универ­ситета „Брен­дайс“ (Уол­тъм, САЩ) и Универ­ситета „Кейо“ (Токио, Япония).

От 1999 г. Николай Василев притежава прес­тиж­ната степен CFA (сер­тифициран финан­сов аналитик) и е пър­вият бъл­гарин с тази степен. Владее анг­лийски, унгар­ски и руски език, има начални поз­нания по френ­ски, нем­ски и япон­ски.

От 1996 до 2001 г. работи като инвес­тиционен бан­кер. Бил е старши вицеп­резидент в Lazard Capital Markets – Лон­дон, асоцииран дирек­тор на UBS.

Николай Василев е бил член на две правител­с­тва на Репуб­лика Бъл­гария, като пос­ледователно заема позициите на замес­т­ник министър-председател и минис­тър на икономиката (20012003), зам. министър-председател и минис­тър на тран­с­порта и съоб­щенията (20032005) и минис­тър на дър­жав­ната админис­т­рация и админис­т­ратив­ната реформа (20052009).

От август 2009 г. Николай Василев е управ­ляващ пар­т­ньор в „Екс­пат Капитал”, която със своето лицен­зирано управ­ляващо дружес­тво „Екс­пат Асет Мени­дж­мънт” е една от големите независими ком­пании за управ­ление на активи в Бъл­гария.