400% ръст на досъдебните производствата против политическите права на гражданите спрямо вота на 4 април

400% ръст на досъдебните производствата против политическите права на гражданите спрямо вота на 4 април

400 процента е увеличението на досъдеб­ните произ­вод­с­тва против политичес­ките права на граж­даните, спрямо дан­ните преди изборите на 4 април, съоб­щават от МВР. На територията на СДВР и облас­тите Бур­гас, Варна, Кър­джали, Мон­тана, Плов­див, Сливен и Смолян, София и Стара Загора са образувани общо 30 досъдебни произ­вод­с­тва, уточ­нява БНР. Към 31 март 2021 г. или преди предиш­ните избори аналогич­ните досъдебни произ­вод­с­тва са били само шест и са били образувани на територията на облас­тите Варна, Пазар­джик, Пер­ник и Смолян. Най голямо увеличение в образуваните досъдебни произ­вод­с­тва спрямо дан­ните към 31 март 2021 г. се наб­людава на териториите на облас­тите Бур­гас, Мон­тана, София, Кър­джали, Сливен и Хас­ково. Образуваните към седми юли тази година досъдебни произ­вод­с­тва пред­с­тав­ляват 8,8 процента от получените сиг­нали, обоб­щават от МВР. За срав­нение към 31 март образуваните досъдебни произ­вод­с­тва пред­с­тав­ляват само 4,2 процента. Към вчераш­ния ден са със­тавени над пет хиляди предуп­редителни протокола, обоб­щават още от вът­реш­ното минис­тер­с­тво, 850 от тях са от ОД МВР-Пловдив, в Бур­гас са 604, а в Благоев­г­рад 522.