Наглите

Увол­нените шефове в Бъл­гар­ска банка за раз­витие са получавали до 60 000 лева месечни зап­лати и бонуси. Ясно защо с такава страст саботираха дейс­т­вията на служеб­ното правител­с­тво за изяс­няване на скан­дал­ните истини за хар­ченето на 1, 5 милиарда лева на приб­лижени до бив­шата власт фирми.

Двоен скан­дал! ББР е дър­жавна банка, която по закон под­помага мал­кия и среден биз­нес. А време на жес­токата COVID– криза, в която хиляди малки семейни фирми, цех­чета, магазин­чета, кафенета фалираха, а работещите изгубиха прех­рана, именно бан­ката, която тряб­ваше да ги спасява, е раз­дала народ­ните пари за тлъсти зап­лати и бонуси, за „наши” фирми, една от които бе колек­тор­ска – тоест такава, чиито биз­нес е да рекетира същите тези обик­новени граж­дани, ударени от кризата, без­работицата, без­паричието!

Тези 60000 лева шеф­ски зап­лати са сред­ната пен­сия за 14 години или за дохода на работещ на минимална зап­лата за близо 8 години! Цинизъм, равен само с този на шефовете на големите дър­жавни бол­ници, които дек­ларират милионни влогове и свръх­лук­созни имоти, докато пациен­тите умират по бол­нич­ните стъл­бища, докато живи хора са връщани от лечение и операции, защото нямат пари, а семейс­т­вата им затъват в бор­чове, заради огром­ните доп­лащания в лечеб­ните заведения, превър­нати в тър­гов­ски фирми.

А милиар­дите, раз­давани аван­сово на приб­лижени фирми… У нас няма истин­ска пазарна икономика. Защото поръч­ката не се дава на този, който може да я изпълни добре, евтино и кон­курен­тно, а на този, който е одоб­рен от „най-високо място в ГЕРБ”…

Ето това бил „редът”, наложен от ГЕРБ. „Ред” било Бъл­гария да е най-бедната, най-затънала в коруп­ция, най-боледуващата и зас­таряваща нация в Европа. Всичко друго според бив­шата власт било…”хаос”.

Не ви щем „реда”, гос­пода, дами и джен­дъри — завинаги бивши управ­ляващи!

Д-р Теофан Гер­манов