Социалист: Кадър на Манолова уличен в купуване на гласове! Това ли е промяната?

Социалист: Кадър на Манолова уличен в купуване на гласове! Това ли е промяната?

“Пър­вото и най-важно нещо за нас е увеличението на доходите на бъл­гар­с­ките граж­дани, което ще се случи чрез подоб­ряване на икономиката. Всичко това е въз­можно след връщане на кон­с­титуцион­ния ред в дър­жавата, отмяна на тър­гов­с­кия статут на бол­ниците и промяна на дър­жав­ната икономика. Здравеопаз­ването не може да бъде тър­говия, ние оценяваме това, че най-важният капитал за една дър­жава са ней­ните граж­дани. “

“Фокусът на всяка една политика, пред­лагана от БСП, са бъл­гар­с­ките граж­дани. Ще припомня как в Благоев­г­рад се случи една под­мяна миналата сед­мица – заместник-кмет от ГЕРБ стана кмет на ИТН. ГЕРБ, „Мутри, вън“ и ИТН се обединиха и вкараха този човек. Вчера излязоха доста притес­нителни доказател­с­тва от прокуратурата за купуване на гласове от страна на пар­тията на Манолова. Не съм съг­ласен аз да съм статукво, а тези хора да са промяна — преди две години строителите на Борисов ни искаха остав­ките, защото искахме да докажем това, което служеб­ният кабинет доказва в момента за неиз­п­рав­ността на магис­т­ралите и краж­бите.“, заяви Христо Проданов, водач на лис­тата на 23-ти МИР София в “Денят започва“ по БНТ.

БСП ще учас­тва в управ­лението, само ако има воля и желание за истин­ска промяна. Нас­тоявахме да мине на второ четене Закона за преиз­чис­ляване на пен­сиите и така наречените „пар­тии на промяната“ бяха причината това да не се случи. Според мен 5560 хиляди гласа ще дой­дат за ДПС от Тур­ция с любез­ното съдейс­т­вие на тези пар­тии — ИТН, „Мутри, вън“, Демок­ратична Бъл­гария. Нашата позиция в новия пар­ламент ще бъде определена от бъл­гар­с­ките граж­дани. Не слушайте какво говорят, гледайте какво вър­шат — пар­тията на Трифонов се съюзи миналата сед­мица в Благоев­г­рад с ГЕРБ, а каз­ваше, че няма да си пар­т­нира с тях. Политичес­кото шоу трябва да се прек­рати, има важни въп­роси за решаване като актуализацията на бюджета. В Бъл­гария нес­паз­ването на правилата се е превър­нало в норма. Мисля, че на изборите всичко ще е наред, ако няма някакви явни опити за саботаж.“, комен­тира Проданов.