Велизар Енчев за интервюто на Слави: Зачерква една 13-вековна държава!

След появяването му на политичес­ката сцена, само в рам­ките на няколко месеца, Слави Трифонов ударно дек­ларира приоритети, които в нор­мална дър­жава биха провокирали взрив от общес­т­вено недовол­с­тво и дори гняв.

В интер­вюто за „Монд“ бъл­гар­с­кият народ е уведомен, че „Има такъв народ“ се готви да пог­ребе национал­ния ни суверенитет, заличавайки 13-вековна дър­жава и прев­ръщайки я в щат на Европейс­кия съюз, който ще се тран­с­фор­мира в Съединени европейски щати (СЕЩ).

По тази интег­рационна схема, отс­тоявана от „големите“ в ЕС, национал­ните дър­жави ще бъдат лик­видирани и по американ­с­кия модел ще имат само наз­начавани от Брюк­сел губер­натори.

Предиз­бор­ното интервю е гран­диозен политически провал, но то е полезно с едно: отк­ровенията на Трифонов ще отворят очите на младите избиратели, които сега ще си дадат сметка какво бъдеще им готви тех­ният идол.

В раз­говора с френ­с­кия жур­налист Слави обожес­т­вява джен­дър цен­нос­тите, които нямат почва у нас. Той дис­к­ретно адвокат­с­тва и на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, което е пореден автогол.

Наис­тина, защо, претен­диращ да управ­лява дър­жава, заема крайно непопулярна позиция, отнемаща му хиляди гласове?

Отговорът е също непопулярен: Трифонов цинично си вярва, че младите сляпо му се доверяват, че изобщо не четат и чуват само неговата чалга, а не опас­ните му намерения.

С това раз­гол­ващо интервю „Има такъв народ“ отк­ровено ни казва: Не ни трябва соб­с­т­вена дър­жава, Брюк­сел ще е нашата столица, джен­дър идеологията е благо!

По тази глобалис­тка схема на народа е отредена съд­бата на покорно европ­леме.

Лош сън ли е това или диаг­ноза на един болен народ?