Проф. Стоилов е готов да сезира ВСС за главния прокурор, ако Рашков му предостави данни за нарушения

Проф. Стоилов е готов да сезира ВСС за главния прокурор, ако Рашков му предостави данни за нарушения

Правосъд­ният минис­тър е готов да сезира Вис­шия съдебен съвет за глав­ния прокурор Иван Гешев, ако Бойко Раш­ков му предос­тави данни за нарушения. Засега той не е получил сиг­нал от вът­реш­ния минис­тър, комен­тира Епицентър.бг. Инфор­мацията дойде от проф. Стоилов на брифинг в отговор на въп­рос за сиг­нала на вът­реш­ния минис­тър Бойко Раш­ков срещу глав­ния прокурор Иван Гешев. Това зависи от материала, който ще бъде пред­с­тавен. Минис­търът на правосъдието раз­полага с правомощието да сезира ВСС, ако се смята, че има основание за образуване на дис­цип­линарно произ­вод­с­тво. Оттам нататък въп­росите се решават от членовете на ВСС, уточни проф. Стоилов. Припом­няме, че преди ден служеб­ният вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков обяви, че под­готвя процедура по отс­т­раняването на глав­ния прокурор Иван Гешев, обяс­нявайки се, че това е заложено в Кон­с­титуцията с мотива “урон­ване прес­тижа на съдеб­ната власт“.

Служеб­ният вът­решен минис­тър посочи, че “в скоро време“ ще предос­тави инфор­мация срещу глав­ния прокурор Иван Гешев“, според която “той е уронил прес­тижна на съдеб­ната власт, заради което може да бъде освободен от поста си“. Раш­ков заяви още, че ще сезира Вис­шия съдебен съвет за нарушения, извър­шени от глав­ния прокурор Иван Гешев, но призна, че не очаква някакви дейс­т­вия от съвета.