ДПС: Ще подкрепим кабинет на промяната, но без участие в него

Вед­нага след обявяване на сан­к­циите по “Маг­нит­ски, ДПС обяви своята позиция — ние под­к­репяме бор­бата с коруп­цията. Но докато няма факти и доказател­с­тва, ние няма да сложим присъда на когото и да е било и под­к­репяме Делян Пеев­ски. Дър­жим на прин­ципа “Невинен до доказ­ване на против­ното“.

Това заяви Халил Летифов, зам.председател на ДПС, пред Нова тв.

Рес­тар­тът на дър­жав­ността е задъл­жителен. Но за това е нужен диалог, заяви зам.-председателят на ДПС.

“Удобно е ДПС да бъде бок­сова круша на всички политици без визия и стратегия. Но това не променя фак­тите в бъл­гар­с­ката политика. Дължи се отговор на случ­ващото се през всич­ките години на прехода. ДПС никога не се е крило от т.нар. “неудобни въп­роси“, които всъщ­ност са неудобни за други пар­тии. Ние сме готови за чес­тен дебат“, каза още зам.председателят на ДПС.

Летифов припомни, че ДПС е 30– годишна пар­тия с опит, ясни приоритети и позиции, която винаги е била пос­ледователна, което лип­сва на другите пар­тии. Пос­тоян­ните промени на мнението, да не говорим за правиланта — съз­дава несигурна среда. ДПС е пред­видим и сигурен пар­т­ньор, под­черта Летифов.

“В 45-тото НС видяхме, че всеки бяга от всеки като ужилен. Ние раз­четохме вота на 4 април като воля за промяна. Тогава казахме, че сме готови да под­к­репим правител­с­тво на т. нар. нови пар­тии, но без учас­тие. И днес това е актуална позиция“, каза Халил Летифов.

На въп­роса за срещата на лидера на ДПС Мус­тафа Карадайъ Летифов припомни, че отношението на ДПС към Тур­ция е било винаги едно и също. “Но нашата родина си е Репуб­лика Бъл­гария, внушенията, които се правят с превода, не са наша отговор­ност. 30 г. защитата на целостта на границите и на национал­ните интереси, и на мира, и на доб­руването винаги са били нашите интереси. Всичко останало са еквилиб­рис­тики“, категоричен е той.

Ние имаме опита и екс­пер­тизата, искаме ускорено раз­витие на Бъл­гария на базата на Зеления пакт, посочи и Станис­лав Анас­тасов, зам.-председател на ДПС