Нинова: Европейското бъдеще на Северна Македония не е за сметка на българската история

БСП под­к­репи Дек­ларацията на Инициатив­ния комитет от бъл­гар­ски учени и общес­т­веници в защита на бъл­гар­с­ката позиция за Репуб­лика Северна Македония. В свое писмо до академик Георги Мар­ков и Инициатив­ния комитет, лидерът на БСП Кор­нелия Нинова под­чер­тава, че изразената позиция е в унисон с условията, заложени и в Дек­ларацията на Народ­ното съб­рание от октом­ври 2019 г., под­гот­вена с учас­тието на БСП и под­к­репена единодушно oт пар­ламен­тарна група на “БСП за Бъл­гария“.

Нинова заявява, че като национал­ноот­говорна политическа пар­тия, БСП е пос­ледователна в позицията си относно Репуб­лика Северна Македония и отбелязва: “Категорични сме, че европейс­кото бъдеще на РСМ не може да бъде пос­тиг­нато за сметка на бъл­гар­с­ката история и ком­п­ромиси с историчес­ката истина.“

В пис­мото Нинова пише още: “Пот­вър­дих нашата позиция пуб­лично и по време на пос­лед­ното посещение на министър-председателя Зоран Заев в София на 17 юни 2021 г., когато под­чер­тах, че винаги сме под­к­репяли европейс­кия път на Репуб­лика Северна Македония, че сът­руд­ничес­тво между нашите пар­тии е важно като пар­т­ньори в едно политическо семейс­тво, но над всичко стои бъл­гар­с­кия национален интерес и не може да се очаква от нас отс­тъп­ление в друга посока.“

Лидерът на БСП под­чер­тава усилията на Инциатив­ния комитет за пос­тигане на единодейс­т­вие и единомис­лие от страна на политичес­ките фор­мации в рам­ките на новия бъл­гар­ски пар­ламент по този ключов национален въп­рос.