Вигенин: БСП е носител на промяната – единствената реална опозиция на ГЕРБ

“Наб­людава се оптимизъм, който се събужда в бъл­гар­с­ката нация. ГЕРБ продъл­жава да кон­т­ролира най-големите общини и градове в страната. На след­ващите мес­тни избори ще бъде истин­с­кото пробуж­дане и промяна. Пос­тавили сме си същите цели като в предиш­ната кам­пания. Три години сис­темно пос­тавяхме въп­роса за без­п­ричинно избиваните стада в Стран­джа, зас­танахме зад хората и се опитахме да решим проб­лема. Сис­темата, която ГЕРБ си бяха изградили,беше неп­робиваема. Бит­ката продъл­жава, трябва да има справед­ливост и въз­мез­дие за хората и винов­ните трябва да бъдат наказани. Показахме, че кол­кото и да се опит­ват да ни потис­кат с авторитарни режими, нацията рано или късно ги отх­върля“, заяви Крис­тиан Вигенин, водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Ямбол в “Думата е ваша“ по БСТВ.

Вигенин обясни кои пар­тии са статукво и защо БСП не е една от тях: “Ние години наред сме един­с­т­вена опозиция на ГЕРБ, понесохме тол­кова удари. Оцеляхме и съм горд с това, което е БСП днес. Всички проб­леми и коруп­ционни прак­тики, за които говорихме, се пот­вър­диха. Трябва да се раз­с­лед­ват в съда тези неща. Новата реин­кар­нация на част от лидерите буди недоумение, може да се нарекат промяна, но отказ­вам правото им да наричат БСП статукво. Ако искат да има истин­ска промяна в Бъл­гария, ще трябва да работят с нас, всичко друго са празни думи, хвър­лени на вятъра. Една от големите раз­лики спрямо тази и предиш­ната кам­пания е, че БСП се отвори и събра около себе си нови пар­тии и движения, с които се явяваме заедно.

“Ямбол стана извес­тен с проб­лемите в Ямбол­с­ката бол­ница и усилията всички тези години да бъде завър­шена новата сграда. Основ­ното обещание на ГЕРБ беше нова бол­ница и това никога не се случи. БСП гаран­тира, че Ямбол ще има нова бол­ница, вече сме планирали всичко необ­ходимо. Има села в областта, които нямат никаква връзка с останалия свят, това е абсур­дно. Има населени места, които не са посещавани от лекар. Планирали сме прог­рамата „Странджа-Сакар“, която ще включва общини, чието раз­витие да бъде под­помог­нато. Ще нап­равим пряка връзка между образованието и нуж­дите на биз­неса. Нужна е добра организация и правилни приоритети, много бързо живота може да се промени“, посочи кан­дидатът за депутат.