Бойко Рашков: Бивш МВР-министър иска да привлече в Кюстендил 15 000 македонци да гласуват у нас

Бойко Рашков: Бивш МВР-министър иска да привлече в Кюстендил 15 000 македонци да гласуват у нас

Подготвят се стотици и хиляди граждани, които да се регистрират на едно и също място, за да гласуват, предупреди вътрешният министър

МВР следи отб­лизо ситуацията преди изборите. Определени групи и пред­с­тавители на политически пар­тии ще се опит­ват да спечелят вота по незаконен начин — чрез купуване и продаване на гласове, заяви вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков, предаде Новини.бг. Близо 100 досега са сиг­налите за изборни неред­ности, купуване и продаване на гласове, уточни вът­реш­ния минис­тър. МВР започва акция в цялата страна — целта е да се противодейс­тва на избор­ните прес­тъп­ления. Акцията няма да спре до избор­ния ден на 11 юли. Дейс­т­ват така, че да се посегне върху свобод­ното право на всеки граж­данин да избира и да бъде избиран, комен­тира Раш­ков, цитиран от Епицен­тър. Той се закани с “необ­ходимите ответни дейс­т­вия“. В Кюс­тен­дил има интересен случай, където един бивш минис­тър на вът­реш­ните работи е правил тези дни събиране с един бивш облас­тен управител, излязъл в бол­нични. Болен е за работа, но не е болен за такава сбирка, където са обсъж­дали въп­роса как да прив­лекат 15 000 македонци с бъл­гар­ско граж­дан­с­тво, които да гласуват в нашата страна. Пов­тарям — бивш минис­тър на вът­реш­ните работи, каза Раш­ков, цитиран от Аген­ция „Фокус“. Нямаме само изборен туризъм от Изток към Бъл­гария, оказа се и друго. Такава форма на изборен туризъм имаме данни, че се под­готвя в своеоб­разна форма в доста населени места, където се планира в дните преди избори да се кон­цен­т­рират голям брой бъл­гар­ски граж­дани на един и същи адрес. Нап­равихме среща и раз­говаряхме с облас­т­ния управител на Благоев­г­рад, където в едно село в областта извед­нъж се появяват на един и същи адрес хиляди граж­дани, които се регис­т­рират там. Тъй като се очаква това да се мул­тип­лицира и в други райони, сме в неп­рекъс­нат кон­такт и връзка с Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото и минис­тър Виолета Комитова. Ще вземем всички въз­можни админис­т­ративни мерки да преус­тановим този вът­решен изборен туризъм, каза още Раш­ков. Ние трябва по-активно и явно да пред­п­риемем ответни дейс­т­вия. Многок­ратно съм каз­вал, че ние няма да се примирам с тази урод­лива политическа прак­тика у нас да се купуват и продават гласове. Ще противодейс­т­ваме с всички законни сред­с­тва. Отделили сме мак­симал­ните полицейски сили, с които раз­полагаме и сме започ­нали такава специализирана полицейска операция в цялата страна, която няма да спре до избор­ния ден.

Всички лица, които бъдат уличени в под­готовка и извър­ш­ване на такава дей­ност, ще бъдат под­ложени на законовите процедури, ще се образуват досъдебни произ­вод­с­тва. Такива вече има образувани, води се раз­с­лед­ване. Някои са още от изборите на 4 април. Ще кажа, че един от тези случаи в от извес­тно село в Плевен­ско. Там, ако са се обявили, че ще гласуват 300 избиратели, нак­рая се оказа, че са 1000. Там процен­тът отива към социалис­тичес­кия преди години на гласувалите. Поз­найте от пър­вия път за коя пар­тия. Отменен и изк­ривен вот. В момента се правят опити в една цен­т­рална европейска страна, където ще опитат да със­тавят такива фик­тивни сек­ции и там да гласуват бъл­гар­ски граж­дани, които не се намират на територията на тази дър­жава. В кон­такт сме със съот­вет­ните служби и ще прек­ратим тези опити, предуп­реди Раш­ков. Извес­тен в миналото политик се занимава с покупка на гласове в Мон­тан­ско, Врачан­ско и Видин­ско, съобщи той. Става въп­рос за пар­тия със завиден резул­тат и от извес­тен етнос, комен­тира минис­търът. В Антимово е намерен телефон с над 30 снимки на лични карта. Там на гласоподавателите е пред­лагана сумата от 80 лв. При гласове от цяло семейс­тво се получавал бонус от още 20 лв. В бур­гаски квар­тал е имало списъци на длъж­ници от лих­вари, на които е обещавано да им се опрос­тят дъл­говете, ако гласуват за определена политическа пар­тия. Според органите на реда е хваната и изборна измама с фик­тивни заяв­ления с цел отк­риване на сек­ция в Гер­мания. Една голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани от докумен­тите не са били наясно, че ще упраж­нят правото си на глас от Гер­мания. След намесата на МВР, сек­цията няма да бъде раз­к­рита.