България е на трето място по смъртност от коронавирус

България е на трето място по смъртност от коронавирус

Бяха оповес­тени пър­вите резул­тати от анализа на управ­лението на пан­демията у нас, който беше раз­пореден от здрав­ния минис­тър д-р Стойчо Кацаров. Анализът обх­ваща дей­нос­тите, свър­зани със здрав­ното обс­луж­ване в периода от 1 март 2020 г. до 31 май 2021 г., в кон­тек­ста на пан­демията, уточни „Дарик радио”. Смър­т­ността от COVID-19 е 123,4 на 100 000. Бъл­гария е на 21-во място в Европа по заболеваемост от коронавирус. По отношение на смър­т­ността обаче сме на трето място, предуп­реди доц. д-р Христо Хин­ков, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по общес­т­вено здраве и анализи на брифинг, на който се пред­с­тавя анализът на здрав­ното обс­луж­ване на населението в условията на пан­демия. Той уточни, че има три хипотези за тази статис­тика. Едната е, че има някакъв уникален фак­тор, но е очевидно, че няма такъв за Бъл­гария. Втората хипотеза е, че много въз­можно здрав­ната ни сис­тема да се е справила лошо и това се вижда при доста показатели. Третото обяс­нение е, че има много голяма група хора, които не са се регис­т­рирали и са починали в дома си, посочи доц. Хин­ков. По думите му броят на хос­питализираните за изс­лед­вания период е 243 880 души, като 28% от тях са заради коронавирус. Медиците от спеш­ната помощ с налич­ния ресурс са нап­равили мак­симал­ното, за да помог­нат на хората, въп­реки теж­ките условия, под­черта специалис­тът. Той уточни, че общоп­рак­тикуващите лекари са се включили във вак­синацион­ния процес през фев­руари 2021 г., като е имало голям спад в дей­нос­тите през март, април и май месец по време на лок­дауна. Доц. Хин­ков под­черта, че хората с хронични заболявания са били най-големите жер­тви на пан­демията.

Най-неудачното решение от началото на епидемията в Бъл­гария е лечението на болни от COVID-19 във всички бол­ници, без да са осигурени “чисти бол­ници“. По думите на доц. Хин­ков кризата е била управ­лявана по-скоро политически, по-малко с медицин­ски под­ход и аргументи. Политичес­ките решения са били свър­зани с кор­поративни интереси — зат­варяне на училища, но не и на игрални зали, посочи той. От доста време назад имаме сериозни проб­леми с коефицен­тите на смър­т­ност. Ние сме дър­жавата с най-висок стан­дар­тизиран коефицент на смър­т­ност сред дър­жавите членки на ЕС, заяви той. Според анализа ние сме водещи при болести на кръвооб­ращението, както и от такива, свър­зани с мозъчно-съдова дей­ност. Има кон­цеп­ция за предот­в­ратимата смър­т­ност, което означава, че при определени дейс­т­вия от областта на общес­т­веното здраве може да се предот­в­рати пред­видима смърт, заяви доц. Хин­ков. По думите му и в това отношение Бъл­гария е много по-зле от другите дър­жави в ЕС. Той добави, че в периода, който са изс­лед­вали, общо са починали 166 050 души, като 78% от всички починали са на въз­раст между 60 и 89 години. Това е тар­гет­ната група за COVID-19. По време на пър­вата вълна на пан­демията в края на 2020 г. ситуацията с починалите е била по-тежка от тази през втората вълна, която е от началото на 2021 г., комен­тира специалис­тът.

Минис­търът на здравеопаз­ването д-р Стойчо Кацаров комен­тира заповедта, която издаде във връзка с влизането на чуж­денци в Бъл­гария след брифинг за пред­с­тавянето на анализа за здрав­ното обс­луж­ване в условия на пан­демия. Заповедта, която вчера издадох, е в сила от днес. Раз­деля страните на три групи – зелена, оран­жева и чер­вена в зависимост от това какви са показателите на отдел­ните страни по отношение на 14-дневната заболеваемост и процен­тът на положител­ните тес­тове. Когато някоя страна попадне в чер­вената зона се прави изменение в списъка (вед­нъж сед­мично се актуализират дан­ните) и се спира влизането на хора от тези страни“, обясни д-р Кацаров. Той уточни, че прин­ципът се налага за всички. “Няма приумици и прищевки защо тази страна, защо онази — защото такива са показателите. Пър­вата ни грижа е да защитим нашите хора“, под­черта здрав­ният минис­тър.