Времето през декември

Времето през декември

Зимата започва с валежи от сняг и със задър­жане на снеж­ната пок­ривка.

За декем­ври знаем, че е истин­ски зимен месец. За месец декем­ври 2020 се очаква да преоб­ладава мъг­ливо време. Около 25 дни ще са облачни през месец декем­ври 2020. Слън­цето ще грее около 6570 час.

Каква  е аст­рономичес­ката прог­ноза за декем­ври 2020?

Знаем за дните през декем­ври, че са най-кратки. На първи декем­ври 2020, денят е дълъг 9 часа и 17 минути. А най-късият ден е 21 декем­ври 2020, когато продъл­жител­ността е 9 часа и 2 минути. От този ден нататък, денят започва да нарас­т­ват.

Каква ще бъде метеорологич­ната обс­тановка през декем­ври 2020?

Облачно и мъг­ливо време ще се задържи през целия месец Слън­чевите дни ще бъдат около пет. Очаква се превалявания от дъжд, който ще преминава в сняг, валежите ще продъл­жат около 5 до 9 дни.

Какво ще бъде времето по десет­д­невки през месец декем­ври 2020?

Сред­ната месечна тем­пература, която очак­ваме за месец декем­ври 2020 ще бъде около нор­мата. За северна Бъл­гария и високите полетат ще бъде от минус един до минустри-четири градуса. А по Чер­номорието и в южните полета сред­ната тем­пература ще се задържи около 4 градуса.Сумата на валежите ще бъдат също около нор­мата, която за страната е между 35 и 65 литра на квад­ратен метъра в южните полета 65 и 125 литра на квад­ратен метър.

Нис­ките месечни тем­ператури ще дос­тигат до минус 15 градуса,а най-високите ще се движат между 7 и 12 градуса.

През пър­вата десет­д­невка, тем­пературите ще бъдат високи за месеца.Времето ще се задържи облачно,по високите полета на западна Бъл­гария ще превали сняг.В южните полета на страната, както и по Чер­номорието ще превалява дъжд.

Към 10 декем­ври ще започне да прониква по-студен въз­дух и тем­пературите и рязко ще се понижат. Атмос­фер­ното налягане ще се повиши и ще има значителна облач­ност, ще превалява сняг.

Второто десет­д­невие също ще се харак­теризира със студено време. Ще превалява сняг. През втората половина на десет­д­невието очак­ваме леко повишение на тем­пературите, преваляванията от сняг ще спрат.

Третото десет­д­невие на месеца ще има значително понижение на тем­пературите. Те ще бъдат по-ниски от обичай­ното. Очак­ваме преваляване на сняг около 20-и, 24-ти и в края на месеца.

За Коледа 2020 прог­нозата е за превалявания от сняг, които ще са предимно в запад­ната част на страната. Очак­ваме най-високите тем­ператури да бъдат между 9 и 14 градуса, а най-ниските — да се движат от минус 14 до минус 9 градуса.