Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Глав­ният прокурор Иван Гешев и ръковод­с­т­вото на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария (ПРБ) привет­с­т­ват инициативата на Асоциацията на прокурорите и на Камара на следователите за пос­тавяне на бюст-паметник на американ­с­кия президент Удроу Уил­сън в София в знак на приз­нател­ност на бъл­гар­с­кия народ към неговите зас­луги за запаз­ване на национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на страната ни. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата.

Прокуратурата се надява инициативата на двете професионални организации на магис­т­ратите да получи широка общес­т­вена и инс­титуционална под­к­репа.

Това ще бъде знак, че бъл­гар­с­кият народ знае и помни делото на Удроу Уил­сън, който освен със забележител­ните си дип­ломатически пос­тижения, си е завоювал място в историята като блес­тящ док­тор по история, човек с модерно и хуманно мис­лене и борец за мир.

Идеята на прокурорите и следователите е под­к­репена и от проф. Анд­рей Пан­тев.