Силна и единна БСП – за правова и социална България

Силна и единна БСП – за правова и социална България

Тук на Буз­лу­джа идеите и енер­гията на учредителите винаги са били извор на силата и пос­ланията на днеш­ните социалисти, за силата и пос­ланията на днеш­ните социалисти, за силата и нашите политики и куража на нашите дейс­т­вия. След 129 години и ние днес водим същите битки за свобода, дос­тоен труд, социална справед­ливост и равен­с­тво пред закона, за мир и солидар­ност. Но Буз­лу­джа не е сак­рално място за задъл­жително пок­лонение, тя е част от всеки социалист и той я носи в себе си, както хрис­тиянин носи вярата си. Така всеки дос­тиг­нат от нас връх се прев­ръща в една малка поредна Буз­лу­джа.

БСП e преживяла спорове и раз­цеп­ления, преминала е през фашис­тки гонения, преживяла е раз­сипията на прехода и рес­тав­рацията на агресив­ния капитализъм. БСП е жива! И е един­с­т­вената демок­ратична и идейна пар­тия в днешна Бъл­гария!

Ние живеем в бурни и интересни времена, на световни кризи, пан­демии, на морално и инс­титуционално дег­радирало управ­ление в Бъл­гария, на икономическа криза, засягаща цялото ни общес­тво с изк­лючение на управ­ляващите и тех­ните приб­лижени. Политичес­ката пан­демия на управ­ляващите раз­г­ради дър­жавата. Затова народът се намеси! Това което става по площадите, магис­т­ралите и жъл­тите павета е днев­ният ред на общес­т­вото. Нашите депутати и ръковод­с­т­вото на пар­тията от години алар­мират за дър­жавата на чек­ме­джетата, на коруп­цията, освет­ляваха зад­кулисието и поред­ните гей­тове на тази власт.

Днес повече от всякога имаме необ­ходимост от прев­ръщането на социалис­тичес­ката идея в алтер­натива, прив­личаща нови спод­виж­ници, с което да реализираме своите прог­рами. БСП в момента е носител на национална Визия за нов модел на управ­ление – социална, правова, демок­ратична Бъл­гария, водена от вър­ховен­с­т­вото на закона.

Можем да бъдем в мес­т­ната, регионал­ната, национал­ната власт. Ние имаме решения, с които ще спрем раз­рухата и ще гаран­тираме бъдещото раз­витие на страната, на икономичес­кия рас­теж и запаз­ване на работ­ните места и социал­ната сигур­ност за хората. Бъл­гария има нужда от силна и единна БСП, зас­танала зад лидер, който ще бъде изб­ран от всички социалисти. Затова да си припом­ним думите на Хаджи Димитър: „Кого ли боли нашата рана, когато помежду си не се пот­рудим да се намери лекът? В нищо друго няма спасение, освен в съг­ласието и пос­тоян­с­т­вото, за да докараме край на мъчител­с­т­вата и угнетенията на бед­ния ни народ бъл­гар­ски”.

Чес­тит праз­ник, другари!

Пламен Кара­джов

Пред­седател на Групата на общин­с­ките съвет­ници от БСП в ОбС-Казанлък. На 40 години, членува в БСП от 2001 г. Има две висши образования – история и икономика.