Иво Христов, евродепутат: ГЕРБ се страхува от служебно правителство

Иво Христов, евродепутат: ГЕРБ се страхува от служебно правителство

Промените в кабинета са маньовър за протакане с цел да се изчака да премине народ­ният гняв, да се снишим, както сме свик­нали. Огром­ното мнозин­с­тво от бъл­гарите искат остав­ката на Борисов и на целия кабинет. Новите минис­три, чиито имена едва ли някой е запом­нил, няма да вър­нат доверието в този кабинет. Бъл­гария е авток­рация, в която министър-председателят вече смени вероятно около двай­сетина минис­три в пос­лед­ните години. Всичко това — за да остане на власт. Излиза, че всички са грешни; само не и онзи, който лично ги под­бира. Това е политически абсурд, на който хората вече не се връз­ват.“

Това каза в предаването „По-полека“ по Дарик радио Иво Хрис­тов, член на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент.

Според Хрис­тов властта реагира съв­сем неадек­ватно, заинатява се и отказва да чуе площада. „Опитва се да нег­лижира самото явление — протеста“, смята той.

Според Иво Хрис­тов не е време да гадаем въп­рос кога ще е остав­ката на правител­с­т­вото, а е време да вложим харак­тера и енер­гията си, за да отвоюваме дър­жавата от мафията.

Ако на площада излязат 80 000 души, остав­ките са неиз­бежни. Ако не се под­дадем на униние, ако съх­раним един­с­т­вото си, остав­ките са въп­рос на малко време. Това не изис­ква нито героизъм, нито риск от хората. Изис­к­ват се просто поч­теност и присъс­т­вие. Сега всеки има въз­мож­ност да напише един дос­тоен епизод от живота си, като се включи в усилието по спасяването на Бъл­гария. По думите на Иво Хрис­тов, Борисов и Гешев без­въз­в­ратно са загубили доверието на бъл­гарите, няма да има втора любов.  Според евродепутата стратегията на Борисов и неговите мен­тори е да под­к­лаж­дат раз­кол, да док­ретат до спасител­ните за тях отпуски, август да усмири гнева на хората.

Това е и изгодно време за реп­ресии. Властта няма да се поколебае да упот­реби всички сред­с­тва, за да уплаши и раз­гони протес­тиращите. През сеп­тем­ври обичай­ните полит­пос­ред­ници на ГЕРБ вече ще обикалят из студиата да обяс­няват, че няма смисъл заради няколко месеца да се правят пред­с­рочни избори. Целта е след­ващите избори да бъдат организирани отново от ГЕРБ, сиреч, да бъдат манипулирани, както обичайно се случва през пос­лед­ните години. Затова е и този страх от служебно правител­с­тво. Да се страхуваш от служебно правител­с­тво значи да отричаш Кон­с­титуцията”, заяви Иво Хрис­тов.