Корнелия Нинова: Нека си отвоюваме държавата от мафията

Да разградим модела – оставка, съд и градеж на чиста и свята Република

В своята пар­ламен­тарна реч по повод вота на недоверие на тема коруп­ция лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Днес хиляди сме по улиците и площадите на Бъл­гария с искане за справед­ливост, вър­ховен­с­тво на закона и правова дър­жава.

Повод стана нах­луването на теж­ковъоръжени пред­с­тавители на органите на реда в президен­т­с­ката инс­титуция. Това беше погаз­ване на вър­ховен­с­т­вото на закона и Кон­с­титуцията. Но причините за народ­ния гняв са много по-дълбоки. И те се коренят в нетър­пимостта към коруп­цион­ното управ­ление на Бойко Борисов и изг­радения от него едноличен олигархично-мафиотски модел на властта.

Преди три години, през 2017 г., ние, от „БСП за Бъл­гария“, внесохме пър­вия вот на недоверие. Беше за коруп­ция. Ето какво написахме в мотивите тогава: „По изс­лед­ване на Евробарометър за 2017 г. се отчита, че 83% от бъл­гарите смятат, че коруп­цията е широкораз­п­рос­т­ранен проб­лем в страната. Срас­т­ването на власт и коруп­ция е основ­ният проб­лем на общес­т­вото ни“. Тогава управ­ляващите отх­вър­лиха вота на недоверие със след­ния аргумент: „Коруп­ция няма. Има усещане за нея, но то не е вярно.“

Какво се промени за тези три години? Увеличиха се коруп­цион­ните скан­дали.

Те обх­ващаха все нови и нови сфери на общес­т­вения живот и ставаха все по-драстични, а вие, управ­ляващите, все повече демон­с­т­рирахте самодоволно усещане за без­наказаност. Огром­ните коруп­ционни скан­дали за три години, които преб­роихме, са над 25. Почти всеки месец дър­жавата се тресеше  от един такъв: „Кум­гейт“, „Суджук­гейт“, „Оградагейт“, „Апар­тамен­т­гейт“, „Пас­пор­т­гейт“, „ЧЕЗ­гейт“, „НДК­гейт“, „Бок­лук­гейт“, „Бар­селонагейт“, „Алепугейт“, „НАП­гейт“, „Чек­ме­джегейт“, „Мит­ницигейт“ и още, и още.  Но това са след­с­т­вията, видимите резул­тати от дъл­гата ръка на мафията в управ­лението на Борисов.

Ние не можем да се задоволим със статис­тика на прес­тъп­ленията на това правител­с­тво. Ние искаме да отс­т­раним причините, да раз­г­радим модела– мрежата, оплетена от паралел­ната дър­жава и задушила истин­с­ката. Тя, паралел­ната, е стъпила на шест крака и те са:

Първо,

коруп­цията е заложена в законите умиш­лено.

Внасят се лобис­тки закони и в тях се защитават час­тни интереси – Закон за кон­цесиите, Закон за водите, Закон за енер­гетиката, Закон за приватизацията и след­п­риватизационен кон­т­рол и много други. Правител­с­т­вото на Борисов напълно под­мени законодател­ния ред и основата на нашата дър­жав­ност – пар­ламен­таризма. Вместо закони, приети след общес­т­вено обсъж­дане и оценка за въз­дейс­т­вието, и вместо внесени от Минис­тер­ски съвет — полулегални поп­равки между първо и второ четене, в пос­лед­ния момент, внесени от отделни депутати от мнозин­с­т­вото, изпъл­нители на нечия воля.

Знаете ли, уважаеми управ­ляващи и депутати, за четири години, Минис­тер­ски съвет е внесъл 217 законоп­роекта, а вие, депутатите на ГЕРБ и ОП, между първо и второ четене или в преходни и зак­лючителни раз­поредби – 277. Това е напълно порочна прак­тика, която променя същ­ността на законодател­ния процес. Това е прак­тика, която допуска лобис­т­ките интереси да влизат през зад­ната врата на пар­ламен­таризма. Законодател­с­т­вото е хаотично и служи само за показ­ност – за уж взети мерки за борба с коруп­цията.

От 2017 г. досега, управ­ляващите са внесли 12 законоп­роекта, касаещи бор­бата с коруп­цията. 12 за 3 години. Всеки един от тях – противоречащ на другия. Като започ­нете от НК и НПК и завър­шите със Закона за трюфелите, в който също има антикоруп­ционни тек­с­тове. За да демон­с­т­рират показ­ност и да замажат очите на хората, да покажат, че се борят с коруп­цията, която сами залагат в законите, управ­ляващите усър­дно отчитат работа по: Национална стратегия за превен­ция и противодейс­т­вие на коруп­цията, Интег­рирана стратегия за превен­ция на коруп­цията, Актуализирана стратегия за продъл­жаване на рефор­мата в съдеб­ната сис­тема, Стратегически насоки за превен­ция и противодейс­т­вие на коруп­цията, Национален план за противодейс­т­вие на коруп­цията и кол­кото още искате документи. Бюрок­рация вместо дейс­т­вие и резул­тати.

Вторият крак на този модел е, че  коруп­цията е легализирана инс­титуционално. Умиш­лено и целенасочено, инс­титуциите са превър­нати в инс­т­румент за коруп­ция. Мит­ници, които допус­наха в Бъл­гария да се складират тонове незаконен бок­лук. Районни инс­пек­ции по опаз­ване на окол­ната среда, които допус­наха тези бок­луци да се превър­нат в незаконни сметища, ДНСК, които раз­решиха строежа на Алепу. Комисия по хазарта, която се коман­два чрез есемеси от минис­търа на финан­сите.

Уважаеми бъл­гари, едва ли знаете, че правител­с­т­вото на Борисов съз­даде 47 броя кон­т­ролни органи за коруп­ция. 47  комисии, инс­пек­торати, коор­динационни съвети. Резул­татът от това – за пос­лед­ните 6 години– три осъдителни присъди и 7 оправ­дателни  според  Годиш­ния мониторин­гов док­лад на Антикоруп­цион­ния фонд.

Третият стълб, на който стъпва олигархично-мафиотския модел, е сис­темата от изпъл­нители – хората, бушоните.

Умиш­лено се наз­начават не професионалисти, а пос­лушни изпъл­нители на час­тни интереси.

Те слушат и под­пис­ват, а когато стане напечено – горят като бушони, за да се спаси цялата олигархично-мафиотска сис­тема. Знаете ли колко минис­три и заместник-министри са освободени заради коруп­ционни скан­дали в този ман­дат? 12 минис­три от общо 19 и 7 заместник-министри. Почти няма незасег­нато минис­тер­с­тво.

Пипалата на мафията са  във всички струк­тури. Чет­вър­тият елемент на този модел е без­наказаност. От всички тези отс­т­ранени бушони няма осъдени, има шумни и показни акции на прокуратурата, които не завър­ш­ват с осъдителни присъди.

Петият крак на модела е пропагандата.През годините десетки платени анализатори,  политолози и  социолози внушаваха от екраните и страниците на пос­лушни медии величието на дик­татора, без­с­мис­лието да същес­т­вува опозиция и лип­сата на алтер­натива.

Шесто. Уважаеми бъл­гари,

мафията се храни от страха и се пази с бухалка.

Моделът Борисов наказ­ваше всеки инакомис­лещ с лъжи и ком­п­ромати, за да го делегитимира морално. С увол­нения, с натиск, с рекет, със страх за работата, биз­неса и децата. А в пос­лед­ните дни, когато младите се освободиха от този страх и излязоха по улиците, раз­вър­тяха бухал­ката. Биха младеж, окован в белез­ници. И след физичес­кото насилие вчера министър-председателят упот­реби и словоб­луд­с­тво, обвинявайки дядото на мом­чето за това, че той не е могъл да учи в Хага. Ето това е стройно изразеният, рев­нос­тно пазен, мафиотско-олигархичен модел, чиито събирателен образ е едно чек­ме­дже, пълно с евро бан­к­ноти и пазено с пис­толет до главата. Пос­ледиците от този модел са най-голяма бед­ност в Европа, най-големи неравен­с­тва в Европа, най-некачествено образование, най-недостъпно здравеопаз­ване. И няма как да се изкачим нагоре, докато ни управ­лява правител­с­тво на Борисов.Чуйте как реагираха най-авторитетните европейски и световни издания в пос­лед­ните дни: Политико: „Кризата показва как олигар­сите са зав­ладели водещите инс­титуции в страната, в това число съдеб­ната сис­тема, Дер Щан­дарт: „Коруп­цион­ната криза в Бъл­гария сложи въжето на премиера Борисов”, Фай­нен­шъл Таймс: „Бликащ гняв заради провала на премиера в кон­т­рола на коруп­цията във властта”, Рой­терс: „Остав­ките на ключови минис­три в Бъл­гария няма да потушат протес­тите”, Евронюз: „Хиляди  на антип­равител­с­т­вени протести в Бъл­гария, скан­диращи :”Мафията вън”, с обвинения в коруп­ция и искане оставка на премиера и глав­ния прокурор”. Реагираха авс­т­рийски, руски медии, Ню Йорк Таймс, Шпигел и други. А тези дни европейс­ките лидери обвър­заха европейс­кото финан­сиране  с вър­ховен­с­т­вото на закона в момент, когато у нас улиците преливат от протести за липса на такова вър­ховен­с­тво. Бъл­гария си плаща внос­ките в европейс­кия бюджет и Фонда за въз­с­тановяване от COVID-19, но

европейс­ките пари няма да стиг­нат до бъл­гар­с­ката икономика

и бъл­гар­с­ките граж­дани докато управ­лява правител­с­т­вото на Борисов. То ни отнема европейс­ката пер­с­пек­тива и въз­мож­ност за европейски стан­дарт на живот. Чув­с­т­вото за без­пер­с­пек­тив­ност и нес­п­равед­ливост  изведе хиляди хора по улиците.

Уважаеми бъл­гари, които сте там – на улиците и площадите на Бъл­гария, поз­д­равяваме  ви за смелостта. Вие сте  прави и не сте платени. Вие сте истин­ски. Леви, десни, без­пар­тийни, бъл­гари от всяка въз­раст, пол и занятие искаме да си отвоюваме дър­жавата от мафията. Но не за да сед­нем във вашите кресла и да продъл­жим да въз­п­роиз­веж­даме този модел и да се храним от него. А да го раз­г­радим – да си вър­нем дър­жав­ността, вър­ховен­с­т­вото на закона, равен­с­т­вото пред него, да има нор­мални условия за икономика, дос­тоен труд, справед­ливи доходи, чиста природа, пер­с­пек­тива за младите, които искат да живеят тук, въз­мож­ност за раз­витие на сред­ното поколение и спокойни старини за въз­рас­т­ните. Пър­вото условие, за да стане всички това е правител­с­т­вото на Бойко Борисов да падне. Второто условие –да раз­г­радим десет годиш­ния модел на управ­ление и да се гради отново Бъл­гария от можещи, умни и чес­тни хора. Оставка, съд и справед­ливост. Градеж на чиста и свята репуб­лика”, заяви в словото си в НС Кор­нелия Нинова..