Рязък спад - само 95 нови случая на COVID-19

Рязък спад - само 95 нови случая на COVID-19

Само 95 са новите случаи на коронавирус за изминалите 24 часа, сочат дан­ните на Национал­ната инфор­мационна сис­тема, съобщи Днес.бг. За пос­лед­ното денонощие са нап­равени 3155 PCR теста, като в област София няма нито един положителен резул­тат. София и Плов­див са с най-много новозаразени. Пот­вър­дените към момента случаи на COVID-19 в Бъл­гария са общо 8733, от които 4327 са активни.

4106 са излекуваните лица, 25 от които са регис­т­рирани през пос­лед­ните 24 часа. В лечебни заведения за бол­нична помощ се намират 610 пациенти с доказана коронавирусна инфек­ция, от които 34 са нас­танени в интен­зивни струк­тури.

Според Национал­ната инфор­мационна сис­тема у нас новият коронавирус е кон­с­татиран при 567 медицин­ски служители. Няма нови случаи за пос­лед­ното денонощие. Починалите лица, при които е бил доказан COVID-19, са 300, за пос­лед­ните 24 часа има един починал, комен­тира Днес.бг.

Двама служители в админис­т­рацията на Минис­тер­с­кия съвет са заразени с коронавирус. Това съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба, цитирани от „Нова телевизия” Съг­ласно препоръките на Столич­ната регионална здравна инс­пек­ция, на етажите, на които се намират работ­ните им места, ще бъде извър­шена основна дезин­фек­ция, тес­т­ват се кон­так­т­ните лица. Те са освободени от работа до излизане на резул­татите от пробите.