Политолог: Мутризацията на властта е видима

Политолог: Мутризацията на властта е видима

“Мут­ризацията на управ­лението е видима“, заяви пред БНР проф. Алек­сан­дър Маринов — пред­седател на Стратегичес­кия съвет при президента. Той уточни, че става дума за ман­талитет на упраж­няване на властта, а не тол­кова биог­рафична харак­терис­тика, макар че, според него, и такива хора има във властта.

“Множес­тво факти, свидетел­с­тва и материали, които го доказ­ват. След като дър­жавата може да се управ­лява с такива способи и народът може да се ограбва по такъв начин, значи преходът не е прик­лючен. Всичко това, според мен, искат граж­даните да прик­лючи. Това означава изразът “Мутри вън“, обясни проф. Маринов и добави, че мут­рите са лица, а мафията е начин на организация на властта — срас­т­ване на прес­тъп­ността с властта.

В предаването “Неделя 150“ той заяви, че обединението на нацията трябва да е около цен­ности и основни правила на съв­мес­т­ното ни същес­т­вуване, които са записани в Кон­с­титуцията:

“Именно погаз­ването на вър­ховен­с­т­вото на правото, на отговор­нос­тите и правомощията на инс­титуциите предиз­вика гнева на граж­даните. Граж­даните не излязоха, за да защитават лич­ността Румен Радев. Те видяха в “нашес­т­вието на вар­варите“ смър­тна зап­лаха срещу кон­с­титуцион­ния ред и демок­рацията в Бъл­гария“. Според него прокурор­ска акция в сградата на президен­т­с­т­вото е демон­с­т­рация на груба сила, “израз на убедеността на глав­ния прокурор, че над него е само Бог“.

По думите на пред­седателя на Стратегичес­кия съвет при президента независимостта на съдеб­ната власт се раз­бира “от някои хора“ като въз­мож­ност за без­кон­т­ролно нарушаване на Кон­с­титуцията и законите на страната:

“Не може да има власт с такава независимост, която да я пос­тавя над Кон­с­титуцията и законите на страната“.

Проф. Маринов заяви, че лип­сата на дос­татъчно доказател­с­тва е причина президен­тът Радев да не поиска остав­ките на съвет­ниците му, които са раз­с­лед­вани от прокуратурата.