Още 25 деца получиха дарения от „Българската Коледа“

Още 25 деца получиха дарения от „Българската Коледа“

Общо 339 деца са под­помог­нати от началото на таз­годиш­ното издание на благот­ворител­ната инициатива на президента „Бъл­гар­с­ката Коледа“, което стар­тира на 1 декем­ври 2019 г. и ще прик­лючи на 30 ноем­ври 2020 година. Стой­ността на дарените сред­с­тва въз­лиза общо на 561 450 лв.

От пос­тъпилите през месец май т. г. заяв­ления са одоб­рени и под­помог­нати 25 деца за медикамен­тозна терапия, рехабилитация и помощни сред­с­тва. Отпус­натите сред­с­тва за тях са в раз­мер на 31 306 лв.

От началото на нас­тоящото 17-о издание на „Бъл­гар­с­ката Коледа“ са пос­тъпили общо 363 заяв­ления от родители на деца с раз­лични заболявания – ендок­ринологични и неф­рологични, дет­ска цереб­рална парализа, епилеп­сия, хид­роцефалия, мус­кулна дис­т­рофия тип Дюшен, аутизъм и др. Заяв­ления за под­помагане на деца се приемат целогодишно. Съг­ласно правилата на кам­панията даренията за нуж­даещите се деца се превеж­дат на дарител­ска бан­кова сметка, пред­наз­начена за набиране на сред­с­тва за посочената в заяв­лението цел. На сайта на инициативата www.bgkoleda.bg. са пуб­ликувани правилата, редът за кан­дидат­с­т­ване и докумен­тите, които родителите следва да попъл­нят и изп­ратят на посочения адрес.

Във връзка с реализирането на целите на Кам­пания 2019/2020 г. е отк­рита процедура за въз­лагане на общес­т­вена поръчка за дос­тавка на медицин­ска апаратура, финан­сирана със сред­с­тва от „Бъл­гар­с­ката Коледа“. Инфор­мация за нея е пуб­ликувана на официал­ния сайт www.president.bg.

Темата на нас­тоящото издание на „Бъл­гар­с­ката Коледа“ е „Да дарим бъдеще на бол­ните деца“. Целите на Кам­пания 2019/2020 г. включ­ват както под­помагането на деца, така и осигуряването на високотех­нологична апаратура за прецизна диаг­нос­тика, лечение и рехабилитация на деца.

Бъл­гар­с­ката Коледа“ е целогодишна както за под­помагането на деца и лечебни заведения, така и за набиране на дарения. Всеки може да дари сумата от 1 лв. като изп­рати SMS на кратък номер 1117 за абонати на A1, VIVACOM и TELENOR или като поз­въни на номер 09001117 за фик­сирани абонати на VIVACOM и A1. Дарение може да бъде нап­равено и по дарител­с­ката бан­кова сметка на инициативата, като в платеж­ното нареж­дане се посочи „За „Бъл­гар­с­ката Коледа“, включително чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), чрез ePay.bg и UPay.