БЛС: Арестът на магистрат за хулиганство в болница показва, че няма недосегаеми

БЛС: Арестът на магистрат за хулиганство в болница показва, че няма недосегаеми

Раз­т­ревожени сме от неп­рис­той­ните дейс­т­вия на прокурор Георги Асенов, който на 4 юли се е дър­жал грубо със служителите на фирма, осъщес­т­вяваща охрана на УМБАЛ „Георги Стран­ски“ в Плевен. Подобно поведение е не само недопус­тимо, но и грубо погазва общес­т­вения ред и демон­с­т­рира явно неуважение към общес­т­вото. Още повече, че това е дело на магис­т­рат, който е приз­ван да защитава закона, а не да го нарушава, се казва в позицията на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз по повод агресив­ното поведение на прокурор от ВКП в Плевен­с­ката бол­ница, съобщи Здраве.нет. Прокурорът се е дър­жал грубо с охранителите на бол­ницата, отказал е да изпълни раз­пореж­данията им за спаз­ване правилата за дос­тъп на вън­шни лица до сградата на УМБАЛ „Георги Стран­ски“, раз­поредил им да напус­нат и ударил със служеб­ната си карта в лицето на един от охранителите. Независимо от отп­равените предуп­реж­дения за спаз­ване на реда, прокурорът изт­ръг­нал личен мобилен телефон от ръцете на друг служител на охранител­ната фирма. Счупил телефона, след което отп­равил реп­лики към охраната: „Знаете ли кой съм аз, бе? Ще видите какво ще ви се случи! Аз съм прокурор!“ По раз­пореж­дане на глав­ния прокурор Иван Гешев, в нощта на 4 срещу 5 юли на място в Плевен са изп­ратени прокурори и следователи от СГП, начело с админис­т­ратив­ния ръководител на Софийска град­ска прокуратура Илияна Кирилова. Магис­т­ратът от ВКП е задър­жан за 24 часа. Пред­с­тои, след анализ на съб­раните материали по делото от наб­людаващия прокурор, да бъде извър­шена преценка по определяне на мяр­ката за неот­к­лонение по отношение на обвиняемия. БЛС адмирира бър­зите дейс­т­вия на Прокуратурата още в нощта на инцидента. Задър­жането на хулигана-магистрат, както и заявената позиция за сан­к­циониране и недопус­кане на подобни прояви, дава знак на цялото общес­тво, че няма недосегаеми, се казва още в позицията на Лекар­с­кия съюз.