Бойко Борисов се крие от парламентарен контрол, алармираха от БСП

Бойко Борисов се крие от парламентарен контрол, алармираха от БСП

99% от въпросите към премиера са отклонявани без логика от председателката на Народното събрание, заяви проф. Румен Гечев

Депутатът от БСП проф. Румен Гечев изрази въз­мущението си от факта, че ГЕРБ в лицето на пар­ламен­тар­ната пред­седателка Цвета Караян­чева крие премиера Бойко Борисов от пар­ламен­тарен кон­т­рол. Във Фейс­бук той написа: „С писмо до мен 05406-699 пред­седателят на НС г-жа Караян­чева, ме уведомява, че отк­лонява въп­роса ми за пар­ламен­тарен кон­т­рол към Минис­тър– пред­седателя г-н Борисов. Прак­тически, г-жа Караян­чева спира и отх­върля над 99% от въп­росите към него под един или друг пред­лог, по традиция противоречащ на здравата логика.

Въп­росът ми беше дали пред­с­тавителят на ДАНС в Дър­жав­ната комисия по хазарта за пос­лед­ните пет години е док­лад­вал устно или пис­мено на Пред­седателя на ДАНС за проб­леми в хазар­т­ния сек­тор. И съот­ветно, дали Пред­седателят на ДАНС е инфор­мирал г-н Борисов на тази тема, кога, под каква форма, какви мерки са взети. Защото излиза, че с прякото учас­тие на ДАНС, под тех­ния “пог­лед“ 700 милиона лева дър­жавна пара е отишла в джобовете на час­тни лици — хазар­тни играчи и очевидно прик­риващи ги влас­тимащи.

Явно някои хора много се страхуват да бъде разис­к­ван този въп­рос пуб­лично, пред НС и пред бъл­гар­с­ките граж­дани. Но.…въпросите остават и на тях ще трябва да се отговаря не само пред НС, но и пред други инс­титуции и то скоро. Чек­ме­джетата вече проговориха”, пише проф. Румен Гечев.