Лекари и министерство ще обсъждат казуса “задължителен PCR“ за постъпване в болница

БЛС ще проведе през пред­с­тоящата сед­мица среща с Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и с Национал­ната здрав­ноосигурителна каса, на която ще бъде обсъдено пред­ложението всички пос­тъп­ващи в бол­ница да бъдат тес­т­вани с PCR тест за SARS-CoV-2. Смятаме, че трябва да има превен­ция… Не е редно парите за тес­тове да се плащат нито от бол­ниците, нито от пациен­тите, заяви пред БНР д-р Стоян Борисов, главен сек­ретар на БЛС. Ако се правят тес­тове, ние пред­лагаме скринин­гови тес­тове, ще има пред­паз­ване, иначе могат да избух­нат епидемии в страната, могат да бъдат обх­ванати бол­ници. Тогава може да съз­даде голям проб­лем за здравеопаз­ването, предуп­реди той. Д-р Стойчо Кацаров от Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването уточни пред БНР, че въп­роса кой трябва да плати тези тес­тове има отговор — трябва да ги плати нашият осигурител. Според Кацаров в бюджета на НЗОК има дос­татъчно сред­с­тва, за да пос­рещне този раз­ход — за пър­вите шест месеца на годината Здрав­ната каса е изп­латила 200 млн. лева по-малко, около 140 млн. лева не е платила на бол­ниците. БЛС ще поиска точен алгоритъм – протокол за поведение за движението на пациент, който е съм­нителен за COVID-19. И според д-р Кацаров, и според д-р Борисов цената на клинич­ната пътека за лечение на болестта в раз­мер на 618 лв. е „недос­татъчна“.