БСП: Борисов и Горанов да подадат оставки! Пет години не са спазили закона

БСП: Борисов и Горанов да подадат оставки! Пет години не са спазили закона

Въп­росът е един – какво е карало минис­търът на финан­сите и министър-председателят пет години да не спаз­ват закона. Какво ги е карало пет години да внесат Стратегия за раз­витие на хазарта и пет години да не внесат нов закон за хазарта, както е решило Народ­ното съб­рание“? Тези въп­роси зададе зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНТ. Той поясни, че по закон до 28 фев­руари 2015 г. е тряб­вало да има стратегия и нов закон за хазарта, внесени в Минис­тер­ски съвет, но до ден-днешен такива няма. „Кой носи отговор­ност, когато не се спаз­ват законите и как се наричат хората, които не ги спаз­ват“, риторично попита Свилен­ски.

Той обърна внимание, че в случая има кон­к­ретни числа – 700 млн. лв.,  лип­с­ващи от дър­жав­ната хазна заради нев­несения закон за хазарта. „Това не го казва БСП или съд­руж­ниците на Васил Бож­ков, а минис­тер­с­т­вото на финан­сите“, уточни социалис­тът.

Днес раз­бирам, че е подал оставка и дирек­торът на Дирек­ция „Кон­т­рол“ в НАП. Колко милиона тряб­ваше да загуби дър­жавата в хазарта, за да подаде този човек оставка? А защо само той – оставка трябва да подадат и минис­тър Горанов, и премиера Борисов. Защото не е важно кои хора надолу по веригата ще си отидат – важно е моделът да се промени“, каза още Георги Свилен­ски. Той комен­тира и днеш­ните арес­тите и остав­ката в ГДБОП: „Тръг­ват си едни хора, но моделът си остава. На тяхно място идват други хора и те започ­ват да правят същото. Защото този, който им казва какво да правят, е същият човек от 10 години в дър­жавата“. По неговите думи не може да се очаква как­вато и да е борба с прес­тъп­ността, когато хората, които трябва да я извър­ш­ват, са корум­пирани. „Преди две години нашият вот на недоверие беше заради коруп­цията. Още тогава казахме, че това правител­с­тво е корум­пирано и трябва да си отива. Сега отново ще внесем такъв вот“, заяви Свилен­ски.

С пър­вия вот на недоверие показахме на бъл­гар­с­кото общес­тво корум­пираността на това управ­ление. Със след­ващия, за екологията, показахме хаоса в сек­тор екология – екоминис­търът къде беше няколко месеца? Сега заместник-министърът също е там. Това, което сме казали тогава – всичко това се пот­върди с годините“, отбеляза Георги Свилен­ски.