МОН предлага външното оценяване да се провежда с интегрирани тестове

МОН предлага външното оценяване да се провежда с интегрирани тестове

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката пред­лага промяна в наредба, с която национал­ното вън­шно оценяване да се провежда с т.нар. интег­рирани тес­тове, съобщи ресор­ният минис­тър Красимир Въл­чев, предаде Новини.бг.

Бъл­гар­ски език и литература (БЕЛ) и математика са основ­ните дис­цип­лини, при тях в най-голяма степен може да се измери усвояването на ком­петен­т­нос­тите на учениците. Но те не са дос­татъчни — необ­ходимо е да стимулираме учениците да придобият по-комплексни знания и умения, в това число и по природ­ните и общес­т­вените науки, при които като че ли е най-трудно да мотивираме учениците. Пред­лагаме БЕЛ да бъде съчетан с общес­т­вени науки, а математиката с природни науки, като тази промяна да влезе в сила от 20222023 г. Това дава въз­мож­ност сис­темата да бъде под­гот­вена за тази промяна, обяви Въл­чев. Тази промяна дава по-голяма въз­мож­ност за прилагане на ком­бинация от знания по раз­лич­ните пред­мети, добави той. Пред­лагаме увеличение на часовете по математика с един час сед­мично. За геог­рафията и природ­ните науки ще пред­ложим промени, насочени към отпадане на излишна фак­тология, това което изис­ква заучаване, не изис­ква умения или пречи на придобиването им. Важ­ното е да се провокира интереса към учене, любопит­с­т­вото към света, посочи образовател­ният минис­тър. Не пред­виж­даме промени в прог­рамите по БЕЛ и история, уточни той.