Медиците от МБАЛ-Велинград подадоха колективна оставка

Медиците от МБАЛ-Велинград подадоха колективна оставка

Пълни са COVID-отделенията на три от ключовите бол­ници за пациенти с коронавирус — ВМА, Пирогов и УМБАЛ „Св. Анна“, предуп­реди проверка на Клиника.бг.

Лекарите, медицин­с­ките сес­три, акушер­ките и лаборан­тите от МБАЛ-Велинград са подали колек­тивна оставка и са на път да напус­нат общин­с­ката бол­ница, съобщи „Нова телевизия”. Според тях има хаос с лечението на пациенти с коронавирус.

Мотивът за колек­тив­ната оставка е това, че специалис­тите искат да бъдат чути от инс­титуциите и да им обяс­нят какво изживяваме всеки ден. Имаме три искания. Да не се политизира здравеопаз­ването, да се осигури дос­татъчен финан­сов ресурс, както и за преус­т­ройс­тво на филиала на Спеш­ната помощ, който се намира в бол­ницата и ставаме кон­так­тни с всички спешни пациенти. Тес­т­ваме всеки от медицин­с­кия пер­сонал, който пожелае, въп­реки че напос­ледък указанията са да се правят по-малко тес­тове на медици, каза управителят на бол­ницата д-р Жеко Чеш­ме­джиев, цитиран от Здраве.нет. Това е един­с­т­вената бол­ница в района, която осъщес­т­вява 24-часова спешна и неот­ложна медицин­ска помощ. Еднов­ременно с това лекуваме пациенти с COVID-19, имаме раз­к­рити 5 легла и 5 – в инкубация. Но нямаме нито кад­рови потен­циал, нито условия за спаз­ване на санитарно-хигиенните мерки, обясни д-р Наско Ван­ков. Начал­никът на вът­реш­ното отделение д-р Савка Вак­льова уточни, че в него има 7 пациенти с доказана коронавирусна инфек­ция при капацитет 5. Още 7 чакат резул­тат. Отделила съм два екипа, които се грижат за тях денонощно. Преди ден се оказа, че 4 души бяха положителни и бяха нас­танени в раз­лични отделения. Във Вът­реш­ното отделение – трима, а в Нев­рологич­ното – един. След получаване на резул­тати, ги кач­ваме в отделението, в което са изолирани бол­ните с коронавирус, допълни медикът.

Пълни са COVID-отделенията на три от ключовите бол­ници за пациенти с коронавирус — ВМА, Пирогов и УМБАЛ „Св. Анна“, предуп­реди проверка на Клиника.бг. За спиране на приема, обаче не може да се говори, ситуацията е динамична и брой­ката на изписани и новоп­риети се променя неп­рекъс­нато. По пос­ледни данни в цялата страна са хос­питализирани 390 пациенти, от които в интен­зивни отделения са 16 души или 4,1 %. Преди ден – в сряда, УМБАЛ „Св. Анна“ беше запъл­нила капацитета си в Инфек­циоз­ното отделение, в което имаше 38 пациенти, 4 от които в реанимация, като дори се появи инфор­мация, че бол­ницата спира приема на болни с коронавирус. Вчера обаче са изписани осем пациенти, с което момен­тално се освобож­дават нови легла. Според източ­ници от лечеб­ното заведение ситуацията сега е по-спокойна и не може да се говори за прек­ратяване на приема. От бол­ницата обаче отчитат седем кратен ръст на пациен­тите с COVID-19. В най-спокойния период през май, когато все още са важали повече от мер­ките хос­питализираните са били 45. Във ВМА са запъл­нени и трите етажа на Инфек­циоз­ната клиника, биха тревога от лечеб­ното заведение. Натоварено е и в спеш­ната бол­ница „Пирогов“, където има около 20 пациенти и чийто профил по прин­цип не отговаря на това да приема инфек­циозни пациенти за по-дългосрочно лечение. За спиране на приема, обаче не се говори, ще се приемат тол­кова болни, кол­кото се налага, комен­тираха от там. В Инфек­циозна бол­ница има 30 хос­питализирани, казаха от лечеб­ното заведение. В УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ пък COVID отделението бе зак­рито и в момента там няма пациенти с коронавирус. Още в понедел­ник кметът на София Йор­данка Фан­дъкова съобщи, че има ръст на пациен­тите с КОВИД-19 в София. В петък се лекуваха 92 души с коронавируса, от тях 9 в интен­зивно отделение. Три дни по-късно, в понедел­ник нас­танените за бол­нично лечение бяха 126, а хората в интен­зивни отделения — 23. Глав­ният дър­жавен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев, заяви, че целта все още е пациен­тите с коронавирус да се със­редоточават в няколко бол­ници с инфек­циозни клиники и отделения, но в момента, в който те станат недос­татъчни, бол­ните ще започ­нат да приемат и другите лечебни заведения, които раз­к­риха COVID-отделения, припомня Клиника.бг.