Връщат маските на закрито - стават задължителни в магазина и в офиса

Връщат маските на закрито - стават задължителни в магазина и в офиса

Щабът докладва на Борисов, че започва контрол на COVID-мерките

Заради ръста на заразените с коронавирус у нас през пос­лед­ната сед­мица дър­жавата въвежда по-строги мерки за борба с COVID-19, съобщи „Дарик радио”. Мас­ките на зак­рито отново стават задъл­жителни, заяви минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев на брифинг в Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването след работна среща в Минис­тер­с­кия съвет с премиера Бойко Борисов.

Министър-председателят свика работна среща във връзка с актуал­ната ситуация с раз­п­рос­т­ранението на COVID-19. В срещата учас­т­ваха минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, членовете на Национал­ния оперативен щаб Ангел Кун­чев и Тодор Кан­тар­джиев, дирек­торът на Столич­ната регионална здравна инс­пек­ция Данчо Пен­чев, изпъл­нител­ният дирек­тор на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница Кос­тадин Ангелов и изпъл­нител­ният дирек­тор на Универ­ситет­с­ката акушеро-гинекологична бол­ница “Май­чин дом” Иван Кос­тов. На срещата обаче не присъс­тва шефът на щаба ген. Вен­цис­лав Мутаф­чийски.

В рам­ките на раз­говора бяха обсъдени дан­ните относно раз­п­рос­т­ранението на новия вирус. На премиера Борисов беше док­лад­вано, че обс­танов­ката се следи изк­лючително внимателно и в този кон­текст започва масов кон­т­рол за изпъл­нението на противоепидемич­ните мерки. Министър-председателят за пореден път изтъкна, че опас­ността от COVID-19 не е отминала и че за бор­бата срещу коронавируса от най-голямо значение и към момента продъл­жава да бъде спаз­ването на физическа дис­тан­ция, дис­цип­лина и стрик­тна дезин­фек­ция. Преди още да зная, че минис­търът ще издаде заповед за носенето на маски, ако той не го беше нап­равил, аз щях с моя заповед да върна от препоръчителен в заб­ранителен режимът за неносене на маски или по-скоро в препоръчителен от задъл­жителен режимът за носене на маски не само в град­с­кия тран­с­порт, посочи и столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова, която учас­тва в брифинга. Според нея е важно там, където хората се събират в магазини, в инс­титуциите, в пуб­лич­ните места, офиси, където има посетители, много хора, да продъл­жат да се носят маски, шалове или шлемове. По думите й, това има ефект, макар и не 100%. Минис­тър Ананиев изрази тревога заради увеличението в броя на носителите на коронавируса, както и нес­паз­ване на дис­цип­лината от голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани и обясни, че са договорени мерки от днес, от 0 ч. всички мероп­риятия на зак­рито да бъдат организирани при пъл­нямост до 50% на капацитета на съот­вет­ната зала, като задъл­жително се носят маски, шлемове и други пред­пазни сред­с­тва. Това се отнася за нощ­ните заведения, кина, театри, спор­тни със­тезания, посочи Ананиев. По думите му задъл­жително ще е и в магазините и големите тър­гов­ски цен­т­рове да се носят маски. Пер­соналът, който работи в тър­гов­с­ките обекти задъл­жително трябва да носи маски. Засил­ваме масовия кон­т­рол по спаз­ването на всички противоепидемични мерки в това число и новите, така и дейс­т­ващите в момента мерки по отношение на задъл­жител­ното носене на маски в общес­т­вения тран­с­порт, лечеб­ните заведения и аптеките. При провеж­дане на фут­болни мачове се поз­волява до 1000 души на сек­тор, като се спазва съот­вет­ната физическа дис­тан­ция. При останалите спор­тни със­тезания на отк­рито пъл­няемостта да бъде до 50 % ‚т.е. изпол­з­ваемостта на мес­тата или през седалка, или ако няма седалка на това отк­рито спор­тно мероп­риятия, тогава да се спазва отново физичес­ката дис­тан­ция от метър и половина. Нак­рая обсъж­даме и ще вземем решение до края на сед­мицата дали ще продъл­жим извън­ред­ната епидемична ситуация в страната, допълни още здрав­ният минис­тър.